صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

شنبه ۷ قوس ۱۳۹۴

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سیاست های دولت در مبارزه با طالبان

-

دولت و طالبان به عنوان دو طرف جبهه جنگ در افغانستان قرار دارند. هر کدام نقاط قوت و ضعفی دارند و زمینه هایی برای ضربه زدن به حریف و دفاع از خود و تثبیت قدرت. عملکرد دولت در مقابل طالبان همیشه با فراز و فرود هایی همراه بوده است. اما طالبان یک خط مستقیم را را پیموده اند، مقابله و سرسختی در مقابل دولت افغانستان و ادامه جنگ با شدیدترین شیوه های ممکن.

طرح های صلح به امید اینکه راه به جایی ببرند و امنیت و ثبات را در پی داشته باشند، به طرق مختلف از سوی دولت برنامه ریزی و اجرا شده اند. امتیازدهی جزئی از این طرح ها بوده است. رهایی زندانیان طالب از زندان ها، بیرون کشیدن نام های رهبران طالب از لیست های سیاه، تلاش برای گفتگو با طالبان از سوی دولت در حالی که طالبان خود از هر گونه گفتگو پرهیز داشته اند، موافقت با گشایش دفاتر طالبان در کشورهای دیگر و همین گونه تقسیم بندی طالبان به طالبان افغان و خارجی و طالبان میانه رو و تندرو و.....

طالبان، اما به هیچ یک از امتیازها رضایت نداده اند. طالبان همان گونه که در بقیه اعمال و رفتارشان نشان داده اند، خود را اهل مدارا و تساهل و تقسیم قدرت نمی دانند. همه قدرت را یک جا و دربست در اخیتار خود می خواهند. و از جانبی از امتیازهای داده شده نیز به خوبی استفاده برده اند و می برند.

عملیات های انتحاری و حملات طالبان بر تاسیسات دولتی، مردم ملکی و کشتارهای وسیع توسط این گروه از یک سوی نمایش قدرتی است از جانب این گروه تا بیشتر معرفی شود و قدرت خود را به رخ رقیب بکشد و از سوی دیگر امتیازهای دیگری را نیز بیشتر به دست آورد. اما در مقابل دولت افغانستان و عکس العمل ها و موضع گیری هایش قابل توجه است.

دولت افغانستان  در تازه ترین مورد که کشتار مردم ملکی در ولایت فراه بود، چنین موضع گیری کرده که طالبان به خارجی ها خدمت می کنند. این موضع گیری آیا محکومیت طالبان را نشان می دهد؟ طالبان چه خدمتگزاران کشورهای خارجی باشند و یا دشمنان داخلی، در اصل عمل که کشتار مردم بی گناه است، یکسان عمل می کنند. طالبان فاعل مستقیم کشتار مردم هستند و بدین لحاظ باید جوابگوی اعمال شان باشند.

 درست است که کشورهای خارجی در افغانستان به دنبال منافع خاصی می گردند و سعی در بدست آوردن آن دارند و این کشورها از گذشته نیز بدین منوال عمل کرده اند ولی، این دلیل نمی شود که هر کسی یا گروهی به بهانه آن، آلت دست کشورهای دیگر شود، و هموطنان خود را به قتل برساند. و مهمتر از آن اینکه نباید با به فراموشی سپردن آنچه در این مرز و بوم اتفاق می افتد، به دنبال یافتن علت های اصلی در بیرون از کشور باشیم و ذهن خود را به دنبال یافتن علت ها در خارج از این خاک، درگیر نماییم، به گونه ای که از داخل غافل بمانیم.

دولت افغانستان باید سیاست هایی را که در قبال طالبان اتخاذ کرده است (از گذشته تا کنون)، مورد ارزیابی قرار دهد که آیا این سیاست ها توانسته از مردم افغانستان  در قبال طالبان که اجیر خارجی ها هستند حمایت کند و آیا توانسته به گروهی که در جنگ مستقیم با دولت و مردم افغانستان قرار گرفته ضربه بزند و آیا توانسته حد اقل مشروعیت این گروه را در افکار عمومی داخلی و بین المللی به چالش بکشد؟

معمول در عرصه سیاست افغانستان این است که ریشه های مشکلات را در خارج از کشور جستجو می کنند، درحالی که دست کم بخشی از این مشکلات را باید در رفتارهای خود و داخل کشور جستجو کنیم.

دیدگاه شما