صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قتل فرخنده نشانه زوال اخلاقی در جامعه

-

قتل بیرحمانه دختری به نام فرخنده بار دگر فرهنگ و منش عمومی جامعه افغانی را زیر سؤال برد و اعتقادات و باورهای دینی ما در معرض تردید قرار داد. آیا قتل فرخنده نشانه فرهنگ اسلامی و رفتار خشن عاملان قتل فرخنده نوعی عمل به احکام و دستورات دینی تلقی می شود؟ آیا این عمل ایمانداری عاملان قتل را نشان می دهد، یا بی ایمانی آنها را؟ چه انگیزه ای در پس این رفتار خشونت آمیز و غیر انسانی نهفته است؟ چه باوری این گونه رفتارها را در ذهنیت عمومی جامعه توجیه پذیر می سازد؟ آیا واقعه قتل فرخنده پیش از آن که یک عمل دینی باشد، نشانگر انحطاط و زوال اخلاقی و ضعف فرهنگی جامعه ما نیست؟

در چند روز گذشته واکنش ها بیشتر بر محکومیت این عمل و محاکمه عاملان آن متمرکز بود. از خادم و ملای تعویذ نویس مسجد شاه دو شمشیره تا نیروهای امنیتی که در محل حضور داشتند؛ اما هیچ واکنشی از خود نشان ندادند و تا مقامات مسؤلی که این عمل را توجیه کردند و به گونه ای از آن حمایت کردند.

این واکنش البته لازم بود و باید همچنان با قوت خود حفظ شود و فراتر از آن این اعتراض ها و واکنش ها باید به یک نهضت و یا جنبش مدنی در برابر خشونت ها و بی عدالتی ها تبدیل شود؛ اما این گونه واکنش ها برای جلوگیری از تکرار همچون فاجعه ای کافی نخواهد بود. شاید در آینده های دور و نزدیک باز هم عده دیگری به نام دین و غیرت افغانی و یا هر نام و عنوان دیگری انسان و یا انسان های دیگری را به دور از چشم قانون و خارج از چوکات قضا به مرگ و نیستی محکوم کنند.

این مسایل مربوط به رفتارهای اخلاقی و دینی اعضای یک جامعه می شود و افراد با انجام این گونه نابهنجاری ها شدت دلبستگی خود را به اخلاقیات و باورهای دینی شان به نمایش می گذارند. وقتی یک ایده و باور در ذهنیت افراد نهادینه شود، در مواردی دفاع از باور و ارزش های نهادینه شده واجب پنداشته می شود که هر یک از افراد مسؤلیت دارد تا برای حفظ آن ها مبارزه نماید. در این گونه موارد حتا افراد به پیامد رفتار خود هم نمی اندیشند و حتا منتظر تطبیق قانون و محکمه عادلانه هم نمی مانند.

متأسفانه بسیاری از علما و مبلغان مذهبی ما بدون این که بدانند گفته های شان چه تأثیری بر روان مردم می گذارند و چه پیامدی در جامعه خواهند داشت، به تفسیر و برداشت سطحی از آموزه های دینی می پردازند. در این گونه تفسیر نقش فرد در واکنش فوری و عاجل دربرابر انحرافات و کجروی ها برجسته می شود و و ظایف و مسؤلیت های دو لت و نظام قضایی کشور خواسته و یا ناخواسته نادیده گرفته می شود. مهمترین چیزی که در چنین آموزه هایی به فراموشی سپرده می شود، قانون و عمل به قانون است.

اگر به این عمل وحشیانه به صورت دقیق نگاه کنیم؛ به فقر فرهنگی و زوال وحشتناک اخلاقی در جامعه باورمند می شویم. باورهایی که مارا به کارهای پست، رذیلانه و پلید تشویق می کند و سعی می کند جامعه را به سمت سقوط اخلاقی و تهی شدن از ارزش های معنوی و انسانی سوق دهد. انحطاط اخلاقی ستون های استوار جامعه را از درون تهی می سازد و به تدریج سبب فروپاشی آن می شود. ما در حال حاضر به لب پرتگاه زوال و انحطاط اخلاقی قرار گرفته ایم. تمام بحران ها و آسیب هایی که امروزه مردم ما به آنها مواجه می باشند، به نحوی از بحران اخلاقی و فقر فرهنگی در جامعه ریشه می گیرند. همین بحران است که سلسله بحران های دیگری را با عناوین مختلف در پی می آورد و رسیدن به آرمان های بزرگی چون انسانیت، امنیت، صلح، عدالت و سایر ارزش های انسانی و اجتماعی را دست نیافتنی تر می سازد. اگر امروز تضاد، خشونت، نابردباری، خصومت، تبعیض، جنگ در جامعه ترویج و گسترش می یابد، نتیجه و برایند همین زوال اخلاقی در جامعه می باشد. 

دیدگاه شما