صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صديق برمک از سوى وزارت اطلاعات فرهنگ و سينماگران تقدير شد

صديق برمک از سوى وزارت اطلاعات فرهنگ و سينماگران تقدير شد

صديق برمک کارگردان افغان که درجشنواره سينمايى آسيا لقب بهترين کارگردان را ازآن خود نموده است، امروز از سوى وزارت اطلاعات فرهنگ وسينماگران کشور تقدير شد. جشنوارۀ فلم‌هاى آسيايى زير نام (چشم سوم فلم‌هاى آسيايى) ده سال قبل توسط يکى از فلم سازان هندوستان به نام شام بيگان پايه گذارى شده است و هرساله کارگردانان مطرح کشورهاى آسيايى در بمبى هندوستان گردهم جمع مي‌شوند و بهترين کارگردان آسيا را انتخاب ميکنند.

درسالهاى قبل، اين جايزه براى کارگردان‌هاى از کشور جاپان،چين،ايران،تايوان وترکيه اهدا شده بود، اما امسال اين جايزه را يک کارگردان افغان از آن خود کرد. صديق برمک ميگويدکه اين جايزه به کارگردان هاى که کارهاى خوبى سينمايى را انجام داده باشند،اهدا ميگردد.

موصوف مى‌افزايد که همه ساله دراين جشنواره درکنار اينکه فلم‌ها‌ى کانديد و به نمايش گذاشته مي‌شود ، بهترين کارگردان آسيا نيز انتخاب ميگردد. وى گفت: «باآنکه درجشنوارۀ امسال ، فلم از من کانديدنشده بود؛ اما نظر به کارهاى سينمايى که در سالهاى قبل داشتم وجوايز را از فستيوال هاى جهانى نيز کسب نموده بود، اين جايزه را برايم اهدا کردند.»

همچنان در محفلي که دیروز به مناسبت برگزيده شدن صديق برمک منحيث بهترين کارگردان آسيا در افان فلم تدوير شده بود، وزارت اطلاعات وفرهنگ ،افغان فلم،اتحاديه سينماگران وشمارى ديگر از سينماگران افغان تقدير نامه‌ها وتحايفى را براى وى اهدا نمودند.

سيدمخدوم رهين وزير اطلاعات وفرهنگ ، کسب لقب بهترين کارگردان آسيا را به صديق برمک، يک دست آورد بزرگ براى سينماگران افغانستان خواند. وى تأکيد نمود که سينماگران افغان در شرايط دشوار ، فلم‌هاى خوبى ساخته اند، مشکلات جامعه را به تصوير کشانيده‌اند وکارهاى شايسته را در يک دهه اخير انجام داده اند.

گفتنى است که صديق برمک، ازجمله کارگردانان افغان است که توانسته با تهيه فلم هاى خوب سينمايى جوايز ملى و بين المللى را کسب نمايد. فلم‌هاى اسامه وجنگ ترياک دو اثر از اين کارگردان مي‌باشدکه توانسته در جشنواره جهانى کانديد وجوايز خوبى از کشور هاى مختلف بدست آورده است.