صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغان فلم سريال‌هاى افغانى را غير مسلکى و غير حرفه‏ای خواند

افغان فلم سريال‌هاى افغانى را غير مسلکى  و غير حرفه‏ای خواند

باآنکه نشرسريال‌هاى افغانى دراين اواخر،ازطريق شبکه هاى تلويزيونى بيشتر شده؛اما افغان فلم ميگويدکه اين سريالها به شکل غيرمسلکى وحرفۀ ساخته شده که به همين دليل نتوانسته درميان مردم زبانزد شوند. فلم وسريال سازى قبل از حکومت طالبان در افغانستان به شکل مسلکى وجود داشت و دستآوردهاى خوبى را به ارمغان آورده بود، اما اين هنر در زمان حکومت طالبان با رکود مواجه شد وبعدازسقوط طالبان؛ شمارى از افراد دوباره وارد صنعت فلم وسريال سازى شدند وکارهاى را نيز دراين راستا انجام دادند.

در ده سال گذشته که رسانه هاى تصويرى وچاپى درکشور نيز پيشرفت هاى چشمگيرى نموده ،بيشترسريالها وفلم هاى خارجى را نشر مى کنند که همواره مردم، ازبعضى اين سريالها بخصوص سريالهاى هندى انتقاد کرده اند. بر اساس معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ ، بعد از سقوط حکومت طالبان در ده سال اخير، تعداد رسانه هاى تصويرى، سمعى و چاپى، به حدود ١٤٠٠ ميرسد که ٥٠ رسانۀ آنرا تلويزيون ها تشکيل ميدهند.

اما دراين اواخر شمارى از سينماگران، دست به تهيه سريال زده اندکه ازطريق شبکه هاى تلويزيونى خصوصى ودولتى نشر ميگردد. ازاين سريالها ميتوان از «عشق پيرى»،«پوهنتون اف ام»، «برگ هاى سبز خزان»،«ازمن چراميرنجى»،«بهشت خاموش»،«رازهاى اين خانه»،«بين من وتو» و«عقاب٤» ياد کرد. اما انجنيرلطيف احمدى رييس افغان فلم ميگويد که سريالهاى افغانى در ده سال گذشته به شکل غيرمسلکى ،غيرحرفه اى وبه فرمايش نهادهاى کمک کننده ساخته شده اند.

افغان فلم، يگانه نهاد دولتى است که نظارت فلم ها و سريال ها را بدوش دارد. وى به آژانس خبرى پژواک گفت: ((قبل ازاينکه بالاى سريال هاى افغانى صحبت شود؛ بايديک پيش گفتار داشته باشيم که چگونه زمينه مساعد شدکه اين سريال هاى تلويزيونى ساخته شوند که باکمال تأسف بايدبگويم که درده سال اخير،سينماى کشوربسيار اکادميک نبوده است. «انجنير لطيف علاوه کردکه در چند سال گذشته باوجوديکه سريال هاى زياد افغانى ساخته شده ،اما هيچ سريالى تا کنون ساخته نشده که ميان مردم زبان زد شود ومردم بر آن تبصره کرده باشند.»

رييس افغان فلم ميگويد :«سريال هايى که در چندسال گذشته ازسوى شمارى از افراد به شکل غيرمسلکى وغير اکادميک ساخته شده، مانند درامه هاى جسته وگريخته بوده وبامحور اصلى داستان مطابق نداشته وقصه هاى آن بيشتر به فرمايش ساخته شده اند وکسايکه فند ميدهند مي‌خواهندکه خواسته هاى آنها بيشتر در سريال گنجانيده شود.«موصوف علاوه کردکه بعداز انقلاب ديجيتلى درکشور،يکتعداد افراد فکرکردندکه همه کاره اند وبدون آگاهى قبلى ازسينما ،وارد عرصه شدند ودست به تهيه فلم وسريال زدند. وى ميگويد: «سرمايه گذارى هايى که دراين عرصه ازسوى نهاد هاى ملى وبين المللى به اهداف شخصى وراپوردهى شان صورت گرفته، بسيار درد دهنده بوده وهيچگونه مؤثريت براى رشد سينماى افغانى نداشته است.» انجنير لطيف با انتقاد شديد از نهاد هاى فند دهنده، گفت که شمارى از نهاد ها به افرادى درعرصه فلم وسريال سازى فند ميدهندکه اصلاً با سينما وتلويزيون شناسايى ندارند.

رييس افغان فلم گفت، هنگاميکه اين سريال ها ازطريق تلويزيون ها به نمايش گذاشته ميشوند، به جز اينکه باعث حيرت وتعجب بيننده ميشود ديگرهيچ اثرى ندارد. او علاوه کرد: « بايد براى سريال سازى مکتب وجود داشته باشد وروش هاى سريال سازى وجود داشته باشد،چراکه روش سريال سازى باتهيه فلم متفاوت ميباشدوبايد گفته شودکه ما هنوزفاقد اين روش هستيم.»

انجنير لطيف ميگويد که اين افراد فقط بخاطراينکه پول را بگيرند ويک چيزى بسازندکه حتى خودشان هم نميدانند که چه ساخته اند، اين کارآنها فقط ذهنيت ها را سياه ميسازد و چيزى ديگرى نيست.

رييس افغان فلم مى افزايد: «چيزيکه براى ما آفريده شده، بسيار پيش از وقت بوده واين کاملاً باساختاراجتماعى ما مغايرت دارد وچيزيکه براى ما آورده شده از غرب است وبه هيچ صورت فرهنگ ما با آن مطابق ندارد.» وى باآنکه ازکسى نام نبُرد، اما گفت که دست هايى است که ميخواهند فرهنگ کشورهاى ديگر را در افغانستان رايج بسازد وميخواهند سينماى افغانستان را در يک بُن بست قرار بدهند. اما برخى از سريال سازان ميگويند که بدون فند نمى توانند سريال بسازند، چرا که دولت در صنعت فلم و سريال هيچ کمکى نکرده است.

رويا سادات يکتن از فلم وسريال سازان کشور ميگويد که اگر ازسوى نهاد هاى کمک کننده فند داده نشود گزينه ديگر وجود ندارد که سينماگران بتوانند فلم ويا سريال بسازند. وى افزود: « اين در تمام جهان معمول است که سريال ها وفلم ها ازسوى نهاد ها تمويل ميشوند ويک امرمعمول است که نظريات وپيشنهادات آنها نيزدرآن تاحدى شامل ميباشد.» خانم سادات که فلم «سه نقطه» و سريال هاى «راز هاى اين خانه» و « بهشت خاموش» از عمده ترين دستآوردهاى وى است، ميگويد دولت از صنعت سينما درده سال گذشته حمايت نکرده و به همين دليل است که سينماگران تلاش دارند تا از نهاد هاى ملى وبين المللى فندبدست آورند وسريال بسازنند. وى از دولت خواست که سينماى کشور را حمايت کند تا هنرمندان بتوانند سريالهاى خوب اجتماعى در آينده بسازند.

اين سريال ساز در اشاره به سريال هاى بهشت خاموش و راز هاى اين خانه ميگويد که اين سريال با معيار هاى سينمايى ساخته شده و در بين مردم محبوبيت پيدا کرده است. وى گفت که درصفحه فيس بوک سريال بهشت خاموش، بيش از پنجهزار تن عضويت دارندکه روزانه نظريات مختلف را ميگذارند و تمام آنها خواهان آغاز مرحله بعدى اين سريال هستندکه اين خود نشان ميدهدکه علاقمندان سريالهاى افغانى نيز بيشتر است‌ اما خانم سادات مى پذيرد که هنوزهم کمبودى هاى وجود دارد. وى عدم مسلکى بودن افراد وحمايت نکردن دولت از سينما را ازمشکلاتى عنوان کردکه فرا روى سينماگران قرار دارد.

نامبرده علاوه کردکه سينماى افغانستان بعداز چندين سال رکود دوباره به پا ايستاده وبيشتر کارها ديجيتلى بوده ، اما لابراتوار سينمايى وجود نداردوافراديکه در بخش هاى تخنيکى کارميکنند، تجربه کافى ندارند. اين فلم ساز ميگويد که بادر نظرداشت اين مشکلات؛ نبايد توقع شود که سريالهاى افغانى برابربه سريالهاى خارجى بيننده داشته باشد. وى گفت : «درعرصه سريال سازى سرمايه گذارى هاى دوامدار صورت نميگيرد، به همين دليل است که سريال هايى که ساخته ميشوند بيشتر به يک فلم چندقسمته مى ماندکه اين خود بيننده را علاقمندبه ديدن سريالهاى افغانى نمى سازد.»

خانم سادات اضافه ميکند که سريالهاى خارجى به هزينه وامکانات بيشتر ساخته ميشوندوهزينه حدودپنجاه قسمت سريال افغانى، در يک ودو صحنه سريالهاى خارجى به مصرف ميرسد پس بايد تفاوت آن نيز محسوس شود.
اين سريال ساز ميگويد: شايدسريالهاى افغانى نتوانند تايک مدتى جاگزينى براى سريالهاى خارجى شوندواميد است که سريالهاى افغانى بتوانند درآينده، تماشاچيان بيشتر به خود کسب نمايند. با اين حال، صديق برمک يک‌تن از فلم سازان مشهورکشور، باآنکه تهيه سريال هاى افغانى را درچندسال گذشته يک اقدام خوب وموثرميداند، اما ميگويدکه متأسفانه چيزيکه هنوزهم يک کمبود احساس ميشود، نداشتن داستان وسناريوى خوب ميباشد. وى به پژواک گفت: «سريالهاى خارجى برمبناى يک ساختارخاص ساخته ميشوندوهرقسمت آن، يک تعليق ويا کليفانگر دارد که هرقسمت آن بيننده را ميکشاند که قسمت بعدى آنرا تعقيب کند.»