صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمايشگاه آثار نقاشى گندمی در کابل گشايش يافت

نمايشگاه آثار نقاشى گندمی در کابل گشايش يافت

نمایشگاه آثار نقاشی از کاه، شامل ٤٠ اثرهنری یکی ازهنرمندان، روزدوشنبه در کابل گشایش یافت.اين آثار، مربوط امان الله "گندمی" است که هنرنقاشی را به شکل اکادمیک در پوهنځی هنرهای زیباى پوهنتون کابل آموخته است.وى، سالهای زیادى با نقاشی رنگ و روغن سرو کارداشته؛ اما ازهشت سال بدینسو با ساقه های گندم نقاشی میکند.

وى که هنرش را تنها وسیلۀ ارتباط با مردم خود میخواند ميگويد که آثارش، حاصل زحمات چندین سالۀ وی است که دقت، مهارت و حوصله مندی فراوان میخواهد.

"گندمی" به آژانس خبری پژواک گفت: "وطنم را دوست دارم، دوست دارم در اين نمايشگاه، فرهنگ و کلتورافغانی خود را به تصویربکشم. هرچند هنر به عنوان زبان مشترک شناخته میشود؛ اما من میخواهم که دیگران را با غناهای تاریخی کشورم معرفی کنم."آنچه بیشتر ازهمه در تابلوهای این نقاش، توجه بیننده را جلب میکند، انتخاب سوژه های متفاوت، کار دقیق و رنگ پردازی جالب، از کاه است.

در بیشتر این آثار، بناها و محلات تاریخی کشور، به شکلی ترسیم شده که بیننده تا زمانی که دقیق نشود، احساس نخواهد کرد که این هنرمند با ذوق هنری که دارد، با استفاده ازساقه های گندم، این همه را خلق کرده باشد.

درجملۀ اين آثار، تصاویری از شاه امان الله، اتن ملى، يک زن کوچى در کنار خيمه اش و بناهاى تاريخى مانند طاق ظفر پغمان، مسجد شاه دوشمشيرۀ کابل و قلعۀ بالاحصار هرات، بيشتر از همه جلب توجه مينمودند.

نقاشی با ساقۀ گندم، از جمله سبک های چینایی محسوب میشود؛ اما درافغانستان این سبک، تنها به واسطۀ خلاقیت و ابتکار پدر "گندمی"، رنگ و جان دیگر گرفت.

تفاوت این هنر، با سایر نقاشی ها دراین است که به جای استفاده از رنگ های کیمیاوی، از داغ کردن ساقۀ گندم توسط اتو به وجود می آید، قسمی که در ابتدا ساقۀ گندم، از وسط دو نیمه شده و پاک میگردد و سپس با ظرافت تمام، قیچی کاری و مراحل بعدی آن تکمیل میشود.

اما گندمی گفت: با آنکه از مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز دعوت کرده بود که در رسم افتتاح نمایشگاه با او همکاری نمایند، ولى عدم حضور آنان او را متاثر کرده است.

اين نقاش، درحاليکه اظهار امیدواری میکرد که شاید سالهای بعد، شیفتگان هنرش از او به نیکی یاد نمایند، گفت که تنها او کسی نیست که از بی توجهی مسوولان در رابطه به توسعۀ فعالیتهای هنری هنرمندان ناراضی است، بلکه پیش ازاین، برخی نقاشان و فرهنگیان، از محدود بودن شرایط کار وعدم حمایت حکومت نيز شکایت داشتند.

دراین نمایشگاه که درهوتل کابل سرینا گشایش یافت، شماری از فرهنگیان داخلی و خارجی برای بازدید آثار "گندمى که منحصر به فرد خوانده ميشود، دورهم آمده بودند. سخی آمون یکتن از کارشناسان در شوراى وزيران، هنگام بازدید ازاین نمایشگاه گفت: "من کارهای این هنرمند را همواره تعقیب کرده ام؛ زیرا درافغانستان این سبک جدید است.

"وى افزود که از خانوادۀ گندمى شناخت دارد، از کارش تقدير ميکند و هميشه مشوره داده که علاوه بر فرهنگ اصيل افغانى و بناهاى تاريخى، مناظر زيباى طبيعت رانيز توسط هنرش به تصوير بکشد، که در غنامندى اين هنر جديد مى افزايد.عزیزالله گندمی پدرامان الله گندمی، درحالیکه ازکارهای فرزندش تقدیرمیکرد، گفت: "خیلی خرسند هستم که پسرم راه مرا تعقیب کرده؛ زیرا این شیوۀ هنر مخصوص افغانستان است؛ اما چیزی که مرا رنج میته این است که مه بیشتر در زمان خود از سوی دولت حمایت میشدم و چندین بار جوایز داخلی و بین المللی را گرفتم.(پژواک)