صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شرکت شعرای نامدارافغانستان ، ایران وتاجکستان درمراسم سالروزکانون جوانان انجمن هرات

شرکت شعرای نامدارافغانستان ، ایران وتاجکستان درمراسم سالروزکانون جوانان انجمن هرات

دوازدهمین سالروزتاسیس کانون جوانان انجمن هرات با اشتراک شعرا ونویسنده های نامدارافغانستان ایران وتاجکستان تجلیل گردید.

درپی تجلیل ازدوازدهمین سال تاسیس این کانون باشرکت بیش از یکصد تن از شعرا ونویسندگان وحضور دوتن از شعرای نامدارتاجکستان وایران در انجمن ادبی هرات , رئیس اطلاعات وفرهنگ هرات برحمایت جدی وپشتیبانی همه ازفعالیت های هنری وادبی جوانان تاکید نمود.

درین مراسم که باخوانش نعتیه ی حضرت مولانا با نوای نای صوفیانه ، رباب ودف به همراه بود , ولیشاه بهره , جوانان را گنجینه ها وذخایرغنامندموجود در جوامع انسانی ونیروی مستعد، پرتوان وتعیین کننده در همه ی سطوح زندگی انسانی معرفی نمود.

احمد احسان سروریار رئیس اطلاعات وفرهنگ هرات ضمن گرامیداشت یاد وخاطره ی موسیسن انجمن ادبی هرات که يكي از نخستین انجمن ادبی در سطح کشورمی باشد, سالروزتاسیس کانون را مایه ی افتخار ادبی مردم این خطه باستانی دانست وفعالیت های ادبی راروشنگر راه سعادت مردم جامعه عنوان کرد.

بعدآ دوازه تن از شعرا ی کانون جوانان انجمن ادبی با خوانش اشعار مناسبتی شان بررونق آن محفل ادبی وجشن با شکوه افزودند.(باختر)