صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمايشگاه آگاهى دهى از اضرار موادمخدر گشايش يافت

نمايشگاه آگاهى دهى از اضرار موادمخدر گشايش يافت

نمايشگاه رنگ آمیزی کارتون ها به منظور آگاهیدهی از اضرار، کشت، توليد و قاچاق موادمخدر و مسکرات، در کابل افتتاح شد. این نمایشگاه، ازسوی مرکزعدلی وقضايی مبارزه باجرایم مسکرات و موادمخدر، به همکارى تخنیکی ریاست پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل و با تمويل انگلستان، براى سه روز گشايش يافته است.

در نمايشگاه ٧٥ کارتون رنگ آمیزی شده که آگاهی از موادمخدر و اضرار آنرا انعکاس ميدهد، و در کتابخانه پوهنتون کابل به نمايش گذاشته شده است.

اين کارتون ها توسط چهاراستاد وهفت محصل پوهنځى هنرهای زیبا، از ماه قوس  تاماه حوت سال گذشته تهیه گردیده است.

در اين کارتون ها شعارهايى از قبيل(تروريزم و مواد مخدر روى يک سکه)، (نجات معتاد وظيفۀ انسانى ما است)، (مواد مخدر کُشنده است)، (کوکنار افيون است، عليه آن مبارزه کنيد و در اين لجنزار نيفتيد!) نوشته شده بود.

يکى از تهيه کنندگان اين کارتون؛ زحل رحیمی محصل رشتۀ گرافیک پوهنځی هنرهای زیباى پوهنتون کابل است.

وى به آژانس خبری پژواک گفت که این نمایشگاه، به جوانان پیام خوب و موثردارد که درآن، تمام اضرار ومشکلات معتادان، به تصویرکشیده شده است.

اين محصل افزود: پوسترهايی که درآن رنگ آمیزی گردیده، تاثیر بیشتر نسبت به رسانه ها بر جوانان دارد.

رحيمى، تصویر یک معتاد را با غوزه های تریاک ترسيم نموده، و اين تصوير نشان ميدهد که مواد مخدر، انسان را به مرگ تدريجى مى کشاند.

وى در مورد اين تصوير گفت: «مواد مخدر، انسان را نابود میکند و بامرگ غیرطبیعی مواجه میسازد و  من اين تصوير را بخاطرآگاهى از ضرر مواد مخدر رنگ آميزى نموده ام.»

بدریه (بهگام) محصل ديگر پوهنځی هنرهای زيبا که دوتصوير انسان معتاد و غیرمعتاد  به مواد مخدر را به نمايش گذاشته بود، نيز گفت اين تصوير نشان ميدهد که انسان سالم، از زندگی خود لذت میبرد؛ درحالیکه انسان معتاد از زندگی بیزار است.

بهگام افزود: «من درابتدا که به پوهنتون راه یافتم، تصور نمیکردم چنین تصاویرى را رسم نمایم؛ اما به اثر سعی و تلاش استادان و کوشش خودم، امروز شاهد دستاوردهای بزرگ هستم.»

محمدابراهیم ازهر معین وزارت مبارزه بامواد مخدر که در اين نمايشگاه شرکت داشت، هدف از نمايشگاه را آگاهى دهى محصلين از اضرار موادمخدر عنوان نمود و گفت که مبارزه با مواد مخدر، درافغانستان کار آسان نيست.

وى افزود که اين مشکل تنها مشکل افغانستان نبوده، بلکه تمام جهان را باچالش مواجه نموده است.

ازهر علاوه کرد که از ١٢ تا ١٦ ميليون معتاد، به سطح جهان وجود دارد که مستقيماً از ترياک افغانستان استفاده نمى کنند، بلکه مواد ترکيبى آن از خارج به افغانستان قاچاق مى شود و بعداً به هيروئين تبديل ميگردد و از آن، در جهان کار گرفته ميشود.

معین وزارت مبارزه باموادمخدر، برهمکارى جامعه جهانى در امرمبارزه باموادمخدر تاکيدنموده گفت: «همکاری کشورهای خارجی درسال های گذشته، بسنده نبوده وما خواهان همکاری بیشتر ازسوی جامعه جهانی دراين مورد هستيم.»

وی افزود که حقیقت پشت پردۀ مواد مخدر، هنوزهم در کشور گنگ است و کشوررا به لانۀ تروریزم تبدیل نموده و اين پديده، ارتباط مستقيم بادهشت افگنى دارد و بيشترين درآمد آن نيز به مخالفان مسلح دولت.(پژواک)