صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

به نمایش گذاشتن داشته های فرهنگی افغانستان در ترکیه

به نمایش گذاشتن داشته های فرهنگی افغانستان در ترکیه

افغانستان دریک جشنوارۀ درترکیه داشته های فرهنگی اش را به نمایش گذاشت. مسؤولان برگزاری این جشنواره گفته اند که دراین جشنواره بیش ازیک صد وچهل کشورکه درآنان ترکیه مکتب دارد داشته های فرهنگی شان را درمدت سه روز به نمایش می گذارند.

این درحالی است که افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان به این جشنواره راه یافته است.

دراین جشنواره بیش ازیک صد و چهل کشورنمونه های ازاثرهای فرهنگی وهنری شان را به نمایش گذاشتند.

یک تن از اشتراک کننده گان گفته است که :« دراین جشنواره شرکت کردیم واثرهای فرهنگی وهنری کشور مان را به نمایش گذاشتیم»

این جشنواره برای سه روز به روی بازدید کننده گان باز است، افغانستان نیز دراین جشنواره بخش هایی از اثرهای فرهنگی و هنری اش را به نمایش گذاشته است.

درهمین حال مسؤولان مکتب های افغان ترک درکشورکه یکی ازهماهنگ کننده گان این برنامه است گفته است که افغانستان ازیازده سال پیش به این جشنواره پیوسته است.

مشاورمکتب های افغان ترک درافغانستان، عماد الدین سراجی گفته است که :« افغانستان ازیازده سال پیش به این جشنواره پیوسته است و داشته های هنری وفرهنگی اش را به نمایش گذاشته است».

ازسویی هم بازدید کننده گان این جشنواره برگزاری چنین جشنواره ها را برای تقویت همکاری های هنری وفرهنگی کشورها اثرگزار می دانند.

یک تن از اشتراک کننده گان گفته است که :« این یک روند بسیار خوب برای شریک ساختن داشته های فرهنگی وهنری کشورها است و با مشترکات یک دیگرآشنا می شویم».

این جشنواره همه ساله درترکیه برگزار می شود وافغانستان نیز ازیازده سال پیش به این جشنواره پیوسته است وداشته های هنری وفرهنگی اش را دراین مدت به نمایش گذاشته است.(طلوع نیوز)