صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فيستيوال فلمى در بخش حفظ محيط درهرات برگزار شد

فيستيوال فلمى در بخش حفظ محيط درهرات برگزار شد

سه فلم، جايزۀ فلم برتر فيستيوال ٣٠ فلم هنرى به نام»شهرما» را درهرات دريافت کرد.

محمدسليم تره کى شاروال هرات، به آژانس خبرى پژواک گفت که اين فيستيوال، از سوى شاروالى هرات به کمک مالى اداره انکشاف بين المللى امريکا برگزار گرديده بود.

شاروال افزود که فلم هاى هنرى، تاثير زياد دارد و ميتواند که براى مردم عام يک رهنمود خوب باشد، تا درحفظ و پاک کارى شهر خود و محيط، همکارى نمايد.

احمدنصيرى يکى از داوران اين فلم ها گفت که فلمسازان مشکل کمره دارند، براى ساخت همچو فلم ها بايد از کمره هاى داراى کيفيت عالى کارگرفته شود.

به گفتۀ وى، اگر سهولت ها براى فلم سازان افغان مهيا گردد، پس از يکسو هنر فلم رشد خواهد کرد و از سوى ديگر، فلمسازان آموزش فنى و تخنيکى خواهند ديد.

در اين فيستيوال فلم هاى «چشک ميکانيکى»، «نادم»، و «در شعار نه درعمل» به ترتيب مقام اول، دوم و سوم را از آن خود کردند.

رزاق پدرام مسوول آگاهى عامه اداره انکشاف بين المللى امريکا در هرات گفت که سال گذشته نيز همچو يک فيستيوال را برگزار کرده بود که نتايج خوب داشت.

موصوف افزود که همچو فلم هاى کوتاه، باعث خواهد شد تا مردم به حفظ محيط و پاکى شهر تشويق شوند.

امان الله نصرت کارگردان فلم چشم ميکانيکى، که فلم وى مقام اول را از آن خود کرده، مى گويد که بعد از اين، بر سوژۀ فلم جديد خود، در مورد حفظ محيط کار خواهد کرد.

نصرت افزود که اين فلم، نخستين فلم وى است که از سوى شاروالى به نام (شهر ما) براى فيستيوال آماده شده بود.(پژواک)