صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمايشگاه نقاشى وخطاطى در وصف صلح درجوزجان گشايش يافت

نمايشگاه نقاشى وخطاطى در وصف صلح درجوزجان گشايش يافت

نمايشگاه صدهااثرخطي وپارچه هاي نقاشي ورسامي درولايت جوزجان گشايش يافت که بيشترين تصاوير مزاياى صلح را بازتاب ميدهد.

اين نمايشگاه ديروز در ليسه خديجه جوزجاني در شهر شبرغان افتتاح گرديد که در آن بيش ازپنجصد پارچه خطاطي، رسامي و نقاشي به نمايش گذاشته شده وبيشترين آن توسط شاگردان مکاتب به ترسيم وتصوير کشانيده شده است.

دراين نمايشگاه آنچه بيشترجلب توجه ميکرد تصاويري بودکه برتري صلح را برجنگ نشان ميداد، مانند کتاب وروشني،قلم وتفنگ وده ها تصوير ديگرى که ذهنيت هربيننده را به طرف روشنايي و صلح سوق ميدهد.

نيلوفر يکي ازبرگزار کنندگان نمايشگاه به آژانس خبرى پژواک گفت که هدف از گشايش نمايشگاه،دادن ذهنيت مثبت به شاگردان ليسه هاومکاتب است تاآنها به دورازپديده جنگ باواژه صلح آشنا باشند وبا همين ذهنيت تقديم جامعه شوند.

وى تصريح کرد:((تاکنون مااين نمايشگاه رادردومکتب برگزارنموده ايم و ميخواهيم تادرسايرمکاتب هم برگزارشودوبتوانيم که ازطريق نمايشگاه،پيام صلح رابه مردم و به خصوص شاگردان برسانيم.))

منيره يکتن ازشاگردان ليسه خديجه جوزجانى که براي ديدن نمايشگاه آمده بود گفت: ((بدون شک کشور ما از مدت زيادى است که درگير آشوب وجنگ است و مردم از اين پديده شوم در عذاب اند.))

وي افزود که دادن ذهينت مثبت به مردم ازهرطريق وهرراهي  که باشد  ميتواند موثر و ممد واقع گردد.

اين شاگردعلاوه نمودکه ديدار آثارنمايشگاه ميتواند  در ذهنيت هر بيننده اين اصل را تقويت کند که از بد انديشي و منفي گرايي پرهيز کند و زندگي را بر محور مثبت گرايي استوار سازد.منيره ميگويد: ((ما به هرشکل وعنواني که ميشودبايدکشورخودراازبحران جنگ رهايي دهيم و به طرف صلح و سعادت رهنمون سازيم .))فرخنده دختر ديگرى گفت که ميتوانند با چنين نمايشگاه هااز دريچه مکاتب حداقل براي شاگردان که آينده سازان کشور اند اين ذهنيت را بدهند که جنگ بيش از سه دهه در کشور چه مصايب و بربادى هايى را درقبال داشته است.

وى علاوه نمود: (( من سخت طرفدار هستم تا سلسله برگزاري محافل فرهنگي و گشايش همچو نمايشگاه ها که با صلح و آينده کشور ما پيوند عميق دارد ادامه يابد تا ما از راه هاي مختلف براي مردم خود پيام هاي صلح را برسانيم و آنها را به صلح و دوستي تشويق کنيم .))اين نمايشگاه ازطرف کانتينر فرهنگي جوزجان که حدود سه ماه قبل ايجادگرديده و در بخش رشد استعداد هاي هنري و ادبي فعاليت دارد، ب افتتاح شده است.اين کانتينر تا کنون سه پروگرام مختلف ادبي ،فرهنگي را در شهر شبرغان برگزار نموده است .

قابل ذکر است که هفتة گذشته( 21 سپتمير)ازروز جهانى صلح در جهان به شمول افغانستان تجليل به عمل آمد و مقامات و متنفذين در محافل متعددى درمورد مزاياى صلح سخنرانى نمودند. (پژواک)