صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ازروز هنر گرامیداشت به عمل آمد

ازروز هنر گرامیداشت به عمل آمد

اين محفل به اشتراک عبدالباري جهاني وزيراطلاعات وفرهنگ ، پوهنمل نبي فراهي وزيردولت در امور پالماني ، معينان و روساي وزارت اطلاعات وفرهنگ، تعدادي از مهمانان خارجي و شمارزيادي از هنرمندان عرصه هاي مختلف برگزار شد.

 درآغاز پيام محمد اشرف غني رييس جمهوري اسلامي افغانستان توسط سيد مصدق خليلي معين فرهنگي وزارت اطلاعات وفرهنگ قرائت گرديد که در قسمت آن آمده است : هنر بخش جدا ناپذيراززنده گي انسان ها است و هنردرافغانستان عمردرازي دارد ، کشورما اززمانه هاي دور به اين سو ميراث دارتمدن هاي بزرگ منطقه و جهان بود اما متاسفانه شرايط و اوضاع سياسي در برخي ازمقاطع زماني ، صدمه هاي زيادي به حوزه هاي هنر درکشور وارد کرده است .

 اينک زمان آن رسيده که ازهنر، هنرمند و داشته هاي هنري کشورحمايت صورت بگيرد و دولت اجازه نخواهد داد تا سير فعاليت هاي هنري درافغانستان تتحت شرايط نامطلوب با کندي مواجه شود.

 همچنان در پيام با قدرداني از وزارت اطلاعات وفرهنگ بخاطربرگزاري اين محفل ، گفته شده که وزارت اطلاعات وفرهنگ ، نهاد ها و شبکه هاي هنري ميخواهيم تا تمام سعي و تلاش ممکن را درراستاي انکشاف و ارتقاي ظرفيت هاي هنري کشور به خرچ دهند.

 دراين محفل عبدالباري جهاني وزير اطلاعات وفرهنگ : دررابطه به وضعيت هنرو هنرمندان درکشور صحبت کرده گفت : افغان ها درساحات مختلف ازخود استعداد نشان داده اند،  ازساينس گرفته تا علم و تخنيک ، بخش هاي مختلف ورزش و هنري که برعلاوه آن که درزمينه هاي متذکره خوب درخشيده اند ، دست آورد هاي خوبي نيز درنتيجه رقابت هاي ملي و بين المللي به کشور کمايي کرده اند. وي افزود که با وجود مشکلات که درشرايط مختلف درکشور فراراه هنرو هنرمندان بود است و حتي چنانچه شايسته هنرمندان ، شاعران و نويسنده گان است ازآنان قدرنشده است اما با آن هم وزارت اطلاعات وفرهنگ تلاش ميکند که توجه به هنر، هنرمندان و شاعران و نويسنده گان صورت بگيرد .

 همينگونه وزير اطلاعات وفرهنگ از هنرمندان نامدارکشور دربخش نقاشي از استاد برشنا ، استاد غوث الدين ، محي الدين شبنم ، دربخش موسيقي از استاد سراهنگ ، استادقاسم ،چاچا محمود، استاد غلام حسين و بخش شعرازخوشحال خان ختک وشمارديگر شاعران نامبرد و ازبخش تياترازاستاد رفيق صادق ، استاد عبدالقيوم بيسد ، حميد جليا، فضلي و شمارديگر ازهنرمندان مشهورکشور نام برد که درراه تعالي هنر زحمات و خدمات زيادي را انجام داده بودند.

 درجريان اين محفل هنرمندان تياترملي نمايشنامه اي را زيرنام ( ديدار ) اجرا کردند و متعاقبأ فلم مستند که ازلابلاي آرشيف افغان فلم تو سط کارمندان آن نهاد آماده گرديده بود، به نمايش گذاشته شد.

 همچنان شماري از هنرمندان پارچه هاي موسيقي را اجرا کردند.

 همينگونه وزير اطلاعات وفرهنگ اسناد لقب استادي را که به اساس پيشنهاد رياست موسيقي منظور کرده بود ، به فقيرمحمد، رحماني ، گل علم و صاحب گل اعطا کرد .  دراخيرمحفل  براي شمار از هنرمندان شايسته و موفق کشور لوح هاي تقدير تو سط وزير اطلاعات وفرهنگ و برخي از مسوولان اعطا شد.

 وزير اطلاعات وفرهنگ همچنان نمايشگاه آثارنقاشي را که به مناسبت روز هنر برگزار شده بود افتتاح کرده و با شماري از علاقمندان ومسوولان ازآن ديدن کردند. (باختر)