صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک نمایشگاه کتاب در شهر هرات برگزار شد

یک نمایشگاه کتاب در شهر هرات برگزار شد

مسوولان رياست اطلاعات و فرهنگ ولايت هرات به همکاري انجمن ناشران اين ولايت نمايشگاه کتاب را به هدف تقويت فرهنگ کتابخواني دراين ولايت برگزار کرده اند.اين چهارمين نمايشگاه بزرگ کتاب در ولايت هرات است که در مقابل رياست اطلاعات و فرهنگ برگزار ميشود.

آريا رئوفيان رئيس اطلاعات وفرهنگ ولايت هرات ميگويد، اين نمايشگاه به مدت ده روز ادامه دارد و بيش از سي و پنج هزار عنوان کتاب در آن به نمايش گذاشته شده است.

او ميگويد باگذشت هرسال علاقمندي مردم نسبت به کتاب وکتابخواني درولايت هرات افزايش ميابد.

کتابفروشان و ناشران نيز برگزاري اينگونه نمايشگاه ها را در رشد فرهنگ کتابخواني موثر ميدانند.

محمد شفيع فاروقي يکي از ناشران کتاب درهرات ازاستقبال مردم ابراز رضايت کرده تاکيد ميکند که تداوم اين روند ميتواند فرهنک کتابخواني در ولايت هرات را تقويت بخشد. اما محمد رسول مشفق مسوول يکي از انتشارات در هرات ديدگاه ديگري دارد او ميگويد که ولايت هرات هنوزهم نتوانسته جايگاه ثابتي را نسبت به مناطق ديگر افغانستان دربحث کتابخواني پيدا کند.

درچهارمين نمايشگاه بزرگ کتاب درهرات گفته شده است که دست کم يکهزارعنوان کتاب از مولفين ونويسنده گان هراتي گذاشته شده است اما محمد ناصر رهياب استاد پوهنزي ادبيات پوهنتون هرات ويکي ازنويسنده گان نسبت به به وضعيت موجود انتقاد ميکند.

آقاي رهياب دولت افغانستان را متهم به بي توجهي درقبال کارنويسنده گان افغان کرده واين موضوع را ازبرجسته ترين دلايل ر شد فرهنگ کتاب وکتابخواني درافغانستان ميداند.

اين انتقادات در حالي مطرح ميشود که فرهنگيان در ولايت هرات مدعي اند هم اکنون بالاتر ازيکهزار عنوان کتاب از سوي نويسنده گان هراتي تاليف شده است اما بخاطر آنچه مشکلات بد اقتصادي و عدم حمايت دولت و تاجران ملي از نويسنده گان خوانده ميشود اين کتابها ازچاپ بازمانده اند.

کارشناسان فرهنگي در ولايت هرات ميگويند دسترسي مردم به صفحات اجتماعي در اينترنت افغانها را از کتاب خواندن بازداشته است اما مسوولان در رياست اطلاعات و فرهنگ هرات ميگويند در چند سال اخير علاقمندي مردم در هرات به کتابخواني افزايش چشمگيري داشته است.مسوولان در رياست اطلاعات وفرهنگ دلايل روي آوردن بيشترمردم هرات به کتابخواني را فعاليت نهادهاي مدني، تبليغات رسانه ها وهمچنان برگزاري اينگونه نمايشگاه ها قلمداد کرده اند.

باهمه اينها گفته شده است که در نمايشگاه بزرگ کتاب هرات در سال گذشته دست کم 200 هزار تن از آن بازديد کرده اند و بيش از 5000 جلد کتاب به فروش رسانده شده است.

با اين وجود فرهنگيان انتطار دارند که نمايشگاه کنوني بتواند تاثيرات بهتري را نسبت به دوره هاي گذشته در اين عرصه داشته باشد. (راديو آزادي)