صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اجرای کنسرت خیابانی وراهپیمایی علیه بی کاری درکابل

اجرای کنسرت خیابانی وراهپیمایی علیه بی کاری درکابل

اشتراک کنندگان اين گردهمايي دستمال هاي سرخ رنگ را به گردن داشتند . فعالين جامعه مدني وشماري از اين جوانان با راه اندازي کنسرت خياباني و راهپيمايي، از دولت خواستار ايجاد زمينه اشتغال براي بيکاران درافغانستان شدند.

دراين راهپيمايي که توأم با اجراي موسيقي راک بود جمعي از هنرمندان موسيقي راک با خواندن پارچه هاي آهنگ، اعتراضشان را نسبت به بيکاري ابراز داشتند.

دراخير کنسرت ، شمار زيادي از افراد مزدور کار نيز به جمع صد ها جوان بيکار وفعالان جامعه مدني درکابل پيوسته به راه پيمايي پرداختند.

شعارهاي اکثراين معترضين برضد بيکاري درکشور بوده و اعتراض کنندگان ازحکومت خواستار ايجاد زمينه کار واشتغال براي جوانان  افغان شدند.

يکي از شعارهاي اين معترضين اين بود که ما کارمي خواهيم. اين حرکت از دوماه بدينسو درکابل از خيمه لوي جرگه آغازشده است.

دريک سال اخير اين دومين نمايش بزرگ خياباني است که ازسوي جنبش ضد بيکاري درکابل راه اندازي مي شود. بيشتر آهنگ هايي که در اين کنسرت خياباني اجرا شد شکايت از فقر، بيکاري ومهاجرت غير قانوني جوانان به کشور هاي اروپايي بود.

جمهوري گدايان يکي از آهنگ هايي بود که درکنسرت خياباني توسط يکي از هنرمندان راک خوان کشور به اجرا درآمد.

مسعود حسن زاده يکي از برگزار کنندگان اين کنسرت خياباني به صداي امريکا گفت:» به حيث يک موسيقي دان اينجا بخاطري آمده ام که مردم را به يک بحران متوجه بسازم؛ اين بحران بحران بيکاري است».

او گفت:» درطي دو ماه اخير تعداد زيادي از هنرمندان به جنبش ضد بيکاري پيوسته اند وما همه مي گوييم که بيکاري از جنگ کرده هم بد تراست».

 اشتراک کنندگان اين گردهمايي که دستمال هاي سرخ رنگ را به گردن داشتند آنرا سمبول حرکت خود ياد کرده، با تجمع در ساحه ميرويس ميدان کوته سنگي، اجراي موسيقي خياباني توسط هنرمندان را با کف زدن وتشويق همراهي مي کردند.

کامبيزيک عضو ديگر اين حرکت اعتراضي برعليه بيکاري به صداي امريکا گفت که از دو ماه بدينسو شماري از معترضين برضد بيکاري درکابل يک خيمه بر پا کرده اند واگر حکومت به اين معضل خاتمه ندهد، درمقابل ارگ رياست جمهوري خيمه برپا خواهيم کرد.

براساس ارقام که ازسوي دولت افغانستان ارائه شده است دراين کشور حدود 13 ميليون نفر ازبيکاري رنج مي برند.

طبق گزارشات اداره مهاجرت سازمان ملل متحد(UNHCR)  در ده ماه اول امسال بيش از 150 هزار نفر به کشور هاي اروپايي مهاجرت کرده و خواستار پناهندگي شده اند. براساس اين گزارش، شمار زيادي از اين مهاجرين، جواناني بودند که ازبيکاري درافغانستان به سطوح آمده و راه پرخطر مهاجرت به کشورهاي اروپايي را پيش گرفته اند.