صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برخى اشتراک کنندگان نشستى که دیروز در کابل تدوير يافت، مى گويند که از بين بردن فساد ادارى در کشور، نياز به ارادۀ قوى سياسى دارد.عزيزالله لودين رييس ادارۀ عالى مبارزه عليه فساد ادارى در سخنرانى ...

آلمان برنامۀ "بازگشت استعدادها به افغانستان" را به منظور تحکيم ادارات حکومت افغانستان، طرحريزى وحمايت مينمايد. در خبرنامه اى که ازسوى دفترهمکارى هاى آلمان درکابل انتشار يافته؛ هدف ...

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر