صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳ حوت ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رانند گان زن هنگام رانند گی درسرک های پر ازدحام شهرکابل، با چالش های زیادی از جمله آزار و اذیت راننده گان مرد و افراد بی بند و بار روبه رو هستند. خانم ایمان احمدی، محصل سال چهارم دانشگاه...

حبیب الله غالب وزیرعدلیۀ کشور، دیروز قانون استراداد مجرمین را به صورت رسمی به عبدالرؤوف ابراهیمی رییس مجلس نماینده گان سپرد. وزیرعدلیه درمورد مواد این قانون به صورت فهرست وار به نماینده گان ...

مقام ها در اداره اترا وزارت مخابرات وتکنالوژی میگویند که ، پنجمین پروژه دسترسی سراسری جهت عرضه خدمات مخابراتی را که تا کنون در آن ساحات هیچ خدمات مخابراتی عرضه و یا از لحاظ خدمات مخابراتی...

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر