صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ورزشگاه فوتبال در غزنى گشايش يافت

ورزشگاه فوتبال در غزنى گشايش يافت

يک ورزشگاه ساخته شده فوتبال به هزينه مالى کميته ملى المپيک در تاريخ ١٩ جوزا در شهر غزنى افتتاح شد.
پاچاخان هژير آمر المپيک غزنى به آژانس خبرى پژواک گفت که با گشايش اين ورزشگاه، مشکل نبود محل بازى ٧٥ فيصد از ورزشکاران اين ولايت رفع شده است.هزير افزود که اين ستديوم در ساحه ٢٠ جريب زمين، از طرف کميته ملى المپيک اعمار شده و ٢٤ ميليون افغانى، از بودجه انکشافى هزينه برداشته است.وى ميگويد که اين ستديوم درجه سوم است اما به معيار بين المللى اعمار شده است و در يک وقت ، گنجايش پنج هزار تماشاچى را دارد.
اين ستديوم در دشت على لالا در چهار کيلو مترى شرق شهرغزنى اعمار شده است.

داوود خاکسار معاون فدراسيون فوتبال در غزنى ،اعمار اين ستديوم را يک پيشرفت بزرگ در زمينه ورزش در غزنى خواند. وى به پژواک گفت که ورزشکاران فوتبال غزنى، قبل از اين در يک ميدان خاکى و گردآلود مربوط فرقه چهاردهم بازى ميکردند.

خاکسار ميگويد که ورزشکاران رشته هاى ديگر ورزشى نيز، بعد از اين مشکل محل نخواهند داشت و تمريتات شان را در همينجا خواهند کرد.
اما بعضى ورزشکاران با توجه به هزينه پروژه ميدان را کوچک و از لحاظ تخنيکى غيرمعيارى ميدانند. نذير احمد عضو تيم فوتبال شامير ميگويد که پول زياد مصرف شده ؛اما ستديوم به معيار هاى که بايد ساخته ميشد، اعمار نشده است.
وى باوجود اينکه اين کار را يک گام کوچک براى تشويق ورزشکاران ميداند، اما مى افزايد که اين ستديوم؛ از نگاه محل، نيازمندى نيم ورزشکاران را پوره کرده ميتواند.

در حال حاضر، بيش از ٦٠ تيم قوتبال از مرکز و ولسوالى ها در کميته المپيک غزنى ثبت اند؛ اما داوود خاکسار رئيس فدراسيون فوتبال ميگويد که بطور غيررسمى، حدود شش هزار بازيکن فوتبال در غزنى وجود دارد.
اين درحاليست که هفته گذشته، کار اعمار يک جمنازيوم ورزشى نيز به کمک مالى وزارت مبارزه با مواد مخدر در شهر غزنى آغاز گرديد.