صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئيس کميته ملى المپيک به سوء استفاده از صلاحيت‌هاى وظيفه‌ای متهم شد

رئيس کميته ملى المپيک به سوء استفاده از صلاحيت‌هاى وظيفه‌ای متهم شد

رئيس کميته ملى المپيک با ١٢ تن ديگر، از طرف رياست سارنوالى مبارزه با جرايم فساد ادارى به تزوير و سوء‌استفاده از صلاحيت‌هاى وظیفه‌ای متهم شدند. اما کميته ملى المپيک اين اتهامات را رد نموده و آن را يک دسيسه مي خواند.
رياست سارنوالى مبارزه با جرايم فساد ادارى، طى مکتوبى از کميته‌ی ملى المپيک خواسته است که متهمان را به رياست محکمه‌ی ابتدائيه جرايم ناشى از فساد ادارى احضار نمايد.

در مکتوب شماره ٤٤٠ بر ٣٤٤مورخ١٤\٣\٩٠ مديريت عمومى تحريرات رياست عمومى تربيت بدنى و سپورت کميته ملى المپيک که کاپى آن به دسترس آژانس خبرى پژواک قرار گرفته، اين کميته از بخش ادارى خود خواسته است تا اين افراد را براى توضيحات به رياست محکمه ابتدائيه جرايم ناشى از فساد ادارى، اعزام بدارد.

در نامه شماره ٥٦٨ مورخ ١٣٩٠-٣-٧ رياست محکمه استيناف ولايت کابل رياست محکمه ابتدائيه، جرايم ناشى از فساد ادارى چنين آمده است:
«به اثر مکتوب ٢٩٩-٥٨٣ مورخ ١٣٩٠-٢-٢٥ رياست سارنوالى مبارزه با جرايم فساد ادارى هريک محمد ظاهر اغبر با ١٢ تن ديگر به شمول شمس الدين رئيس پلان اين اداره، در قضيه تزوير و سو‌‌ء‌استفاده از صلاحيت وظیفه‌ای متهم بوده و متهمين به ضمانت سر رها مي‌باشند.»

اسماى ضامن سر اين متهمين که مقامات و اعضاى کميته المپيک و فدراسيون فوتبال هستند نيز در مکتوب ذکر شده است، اما ضامن سر اغبر ذکر نشده است.
در مکتوب تصريح شده «متهمين به وسيله ضامن‌هاى سر شان، جهت فيصله شرعى به رياست محکمه ابتدائيه جرايم ناشى از فساد ادارى عاجل حاضر گردند در غير آن عاجل کيفيت را به محکمه تحرير داشته در پرتو حکم ماده ١٧ قانون اجراآت جزايى موقت رفع مسؤوليت بداريد تا در اجراآت فساد ادارى تبارز ننماييد.

محمد همايون حميد رئيس ادارى کميته ملى المپيک تاييد کرد که اين مکتوب به آنها ارسال گرديده، اما اتهامات را بى اساس خواند.
وى در مورد اينکه رئيس کميته ملى المپيک با افراد مندرج در قضيه به چه متهم هستند، معلومات نداد . اما به آژانس خبرى پژواک گفت: «ما به محکمه مراجعه مي‌کنيم و موضوع را حل و فصل مي‌کنيم.»
مجيب‌الله رحمانى، سخنگوى کميته ملى المپيک نيز، اين اتهامات را رد نموده و آن را يک دسيسه عليه کارکردهاى اين کميته عنوان نمود.
وى به پژواک گفت که در گذشته سوء استفاده هاى مالى در کميته‌ی ملى المپيک بود و هيچکس پرسان نکرد؛ حالا که از طرف هيأت رهبرى کميته ملى المپيک تلاش شبا روزى به خاطر رشد ورزش انجام مي‌گيرد، تعدادى که نمى‌توانند، اين فعاليت‌ها را تحمل کنند، اقدام به دسيسه سازى نموده‌اند.

رحمانى بدون اين‌که از کسى به حيث دسيسه گر نام ببرد، مي‌گويد که متهمين با وجودى که هيچ جرمى را مرتکب نشده‌اند، باز هم حاضر هستند که به محکمه جواب بدهند.
قابل ذکر است که در پايان مکتوبى که در دسترس پژواک قرار دارد، امضاى معاونيت رياست عمومى تربيت بدنى و سپورت نيز درج است.