صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئيس کميته ملى المپيک اتهامات سارنوالی را عليه خود رد کرد

رئيس کميته ملى المپيک اتهامات سارنوالی را عليه خود رد کرد

رئيس کميته ملى المپيک ،اتهامات وارده از سوى لوى سارنوالی را رد کرد و آنرا دسيسه بر عليه خود خواند. محمد ظاهر اغبر رئيس کميته ملى المپيک در نشست خبرى روز ٢٩جوزا اتهامات مبنى بر سو‌ء استفاده از صلاحيت وظيفوى ، ازسوى لوى سارنوالی رابى اساس خواند و آنرا کار دشمنان ورزش کشور دانست .
وى در حالى که از کسى مشخصاً نام نبرد،اما گفت: «من عنقريب افراد و اشخاصى را که در عقب پرده نقش اساسى بازى ميکنند؛ افشاء ميکنم و با جرات ميگويم که جز حسادت وشخصيت کشى چيز ديگرى وجود ندارد!»
اغبر افزود که او به اين موضوع زمانى که در رسانه ها انعکاس يافت، متوجه شده و در اين مورد سارنوالان تحقيقات شان را انجام ميدهند.

رئيس کميتۀ ملى المپيک علاوه کرد : (( اگر کدام جرمى و خيانتى بوده ، حاضر هستيم در نزد ملت جواب بدهيم که جزاى خود را ببينيم تا براى ديگران پند شود.))وى ميگويد که فساد در کشور به حدى وجود دارد که ارگان عدلى و رياست مبارزه با ارتشاء و فساد ادارى به هر اداره اى که سر بزند چنين وانمود ميگردد که در آن اداره خورد و بُرد وجود دارد.
رئيس کميتۀ ملى المپيک اين اظهارات را بعد از نشر خبر آژانس خبرى پژواک بيان داشته است.

پژواک هفتۀ گذشته خبرى را نشر نمود که رياست سارنوالی مبارزه با جرايم فساد ادارى رئيس ملى المپيک را با ١٢ تن ديگر به تزوير و سوء استفاده از صلاحيت هاى وظيفوى متهم کرده بود.
اين رياست، طى مکتوبى از کميته ملى المپيک خواسته بود که متهمين را به رياست محکمۀ ابتدائيه جرايم ناشى از فساد ادارىاحضار نمايد.
در مکتوب شمارۀ ٤٤٠ بر ٣٤٤مورخ١٤\٣\٩٠مديريت عمومى تحريرات رياست عمومى تربيت بدنى و سپورت کميته ملى المپيک که کاپى آن به دسترس آژانس خبرى پژواک قرار گرفته، اين کميته از بخش ادارى خود خواسته است تا اين افراد را براى توضيحات به رياست محکمۀ ابتدائيه جرايم ناشى از فساد ادارى، اعزام بدارد.

با آنکه اغبر نقش رسانه ها را به حيث معماران اصلى جامعه در برابر ظلم و بى عدالتى دانسته و گفت که رسانه ها ميتوانند ملت خفته را بيدار نمايند، اما تعدادى از مسوولين فدراسيون ها رسانه ها را به منفى گرايى متهم کردند.
عبدالصبور عزيز، آمر ارتباط ولايات و رئيس فدراسيون بسکتبال در اين نشست خبرى از خبرنگاران انتقاد کرده ،ادعا نمود که صد ها کار مثبت در المپيک انجام شده ، رسانه ها آنرا انعکاس نداده اند، اما يک موردى که پيدا کردند که آنهم معلوم نيست که درست باشد، آنرا پخش مينمايند.

موصوف ميگويد که اگر اغبر از صلاحيت وظيفوى خود استفاده نميکرد؛ ٨٣ جريب زمين ورزشکاران را در کابل از چنگال غاصبين زمين بيرون کرده نمى توانست وچمن حضورى (١١٠ جريب زمين) که سالها به يک محل براى معتادان بدل شده بود سرسبز نمى شد. اما پاينده محمد اخترى رئيس فدراسيون بوکس نقش مطبوعات را در پيشرفت و دستاورد هاى ورزشکاران مثبت خوانده، ميگويد که رسانه ها در انعکاس کسب مدال هاى ورزشکاران نقش مهم دارند و آنها ورزشکاران را انگيزه ميدهند و باعث تشويق آنان ميگردند. اين درحالى است که قبل از اين از اختلافات بين کميتۀ ملى المپيک و فدراسيون فوتبال نيز خبر داده شده بود. فدراسيون فوتبال، برگزارى مسابقات فوتبال توسط کميته ملى الميپک را خلاف قانون فدراسيون جهانى فوتبال (فيفا) ميدانست؛اما کميته ملى المپيک ميگفت که آنها مسووليت تمام رشته هاى ورزشى را دارند و مى توانند مسابقات را در هر رشته راه اندازى نمايند. اين مشاجرات، بعد از آن بين طرفين بوجود آمد که از چندى پيش مسابقات انتخابى تيم المپيک در استديوم ورزشى کابل و مسابقات ليگ برتر شهر کابل، توسط فدراسيون فوتبال در پهلوى اين استديوم همزمان آغاز شد و پايان يافت.مسوولان کميتۀ ملى المپيک ميگويند که در ختم مسابقات ١٨ بازيکن برتر عضويت تيم المپيک را کسب کردند که تيم انتخاب شده ميتواند در مسابقات گزينشى المپيک ٢٠١٢ لندن اشتراک نمايد.

همچنان هفتۀ گذشته،سرمشاور کرکت بورد افغانستان، کميتۀ ملى المپيک را مانع کارهاى کرکت دانسته، گفته بود که رياست المپيک، از يکماه بدينسو مانع بازيکنان کرکت در اکادمى کرکت شده و تا حال در دو نوبت حدود بيست ورزشکار را دستگير نموده است. اما کميتۀ ملى المپيک اين ادعا را رد کرده ميگويد که درجايى که اکادمى کرکت بوده، کمپلکس براى رشته هاى ديگر ورزشى ساخته ميشود و جاى ديگر، براى اکادمى کرکت در نظر گرفته شده است.(پژواک)