صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

زون آمو قهرمان مسابقات بيست اوره کرکت کندز شد

زون آمو قهرمان مسابقات بيست اوره کرکت کندز شد

تيم کرکت زون آمو قهرمان مسابقات بيست اوره تحت نام احمدشاه ابدالى ميان تيم هاى زون ها در ولايت کندز گرديد. در اين مسابقات ،تيم هاى پنج زون کشور،مس عينک،بست،آمو،بندامير و سپين غر اشتراک نموده بودند.
بازى فاينل اين مسابقات دیروز ١٨سرطان،ميان تيم هاى زون آمو و سپين غر انجام گرديد،که به نفع آمو خاتمه يافت. فريد هوتک، يکتن از اعضاى بخش رسانه هاى کرکت بورد به پژواک گفت،که قرعه اين بازى ها را تيم زون آمو از آن خود نمود و نخست از تيم سپين غر خواست،تا بازى نمايد.

وى افزودکه تيم سپين غر در ١٨اعشاريه دو اور با از دست دادن ١٠بازيکن ١٠٨دوش را انجام داد و به تيم آمو ١٠٩دوش هدف داد. از طرف تيم سپين غر باطن شاه ٣٧و زيور ٣٢دوش را انجام دادند و از طرف زون آمو شرف الدين چهار،عبدالله مشوانى و عبدالله مزارى دو ،دو بازيکن را از ميدان خارج نمود. فريد هوتک گفت،که تيم زون آمو اين هدف را بعد از يک بازى دلچسپ در اور بيستم با از داست دادن شش بازيکن بدست آورده و بازى را به نفع خود به پايان رسانيد.
شوکت از طرف تيم زون آمو خوب بازى نمود و ٥٠دوش را انجام داد،همچنان شيررحمان ٢٤و عبدالله مزارى ١٥دوش را انجام دادند.

عبدالله مزارى که ١٥دوش را انجام داد و سه بازيکن مقابل را نيز از ميدان خارج نمودبه حيث بازيکن موفق بازى فاينل اعلان گرديد. داکتر نورعلم فريد مسوول زون آمو کرکت در شمال به پژواک گفت که جهت انکشاف و پيشرفت بازى کرکت در شمال، چنين مسابقات رول مهم دارد. وى افزودکه در نتيجه اين مسابقات آنها خواهند توانست،تا بازيکنان ورزيده را بدست آورند تا در آينده در تيم ملى کشور بازى نمايند.

نسيم دانش رئيس اجرائيوى کرکت بورد افغانستان به مناسبت قهرمانى تيم زون آمو در مسابقات بيست اوره کندز به اين تيم مبارکى گفت. وى گفت: ((ما کوشش داريم،تا در آينده نيز در شمال و مناطق ديگر، چنين مسابقات را راه اندازى نمائيم،تا در تمام مناطق کشور اين بازى پيشرفت نمايد.)) گفتنيست،که دو هفته قبل در ولايت کندز نيز ميان پنج زون کشور و تيم هاى ١٩ساله مسابقات يک روزه ٥٠اوره به راه انداخته شده بود،که به نفع تيم ١٩ساله ها به پايان رسيد.