صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جهت انتخاب بازيکنان تيم ملى کنگفو در پکتيا مسابقات آغاز گرديد

جهت انتخاب بازيکنان تيم ملى کنگفو در پکتيا مسابقات آغاز گرديد

جهت انتخاب نمودن بازيکنان به تيم ملى کنگفو براى مسابقات جهانى در گرديز ميان ٢٠کلپ مسابقات آغاز گرديد. اين مسابقات که ميان ٢٠کلپ ورزشى اين ولايت جهت انتخاب نمودن ١٠بازيکن موفق به راه انداخته شده،دو روز طول خواهد کشيد.
گل رحيم سحر مربى کلپ سپورتى سحر و گرداننده اين مسابقات به تاريخ ١٧سرطان به پژواک گفت که اين مسابقات همه ساله جهت انتخاب نمودن بازيکنان به تيم ملى ميان کلپها انجام ميگردد. به گفته موصوف،بعداز انتخاب نمودن ١٠بازيکن موفق به سطح ولايات،٣٤٠بازيکن موفق از تمام ولايات در کابل مسابقات را انجام خواهند داد و از ميان آنها ١٠ بازيکن موفق به تيم ملى راه پيدا خواهند کرد.

به گفته سحر،٤٠بازيکن از کلپهاى مختلف در اين مسابقات اشتراک نموده،که از ميان آنها ١٠بازيکن موفق از طرف مربيان براى تيم پکتيا انتخاب ميگردند و در مسابقات کابل اشتراک خواهند کرد.
محمد امين عالميار آمر المپيک اين ولايت به پژواک گفت، خرسنداست،که قبلاً نيز شمارى از بازيکنان منتخب شده از طرف آنها نيز به تيم ملى راه پيدا نموده بود.

وى گفت که قبلاً ميان کلپ ها مسابقات برگذار ميگرديد، اما نتيجه مثبت نداشت،اکنون به علت رقابت سالم ميان فدراسيون ها آنها ميتوانند بازيکنان موفق را انتخاب نمايند.
وى ميگويد: ((به علت رقابت سالم فدراسيونها ما دوبار به تيم ملى در وزنهاى شان بازيکنان موفق را تسليم داده ايم.))

استاد نذير عمرزى يکتن از مربيان اين مسابقات،که به سطح کشور در اين مسابقات مقام دوم را دارد به آژانس خبرى پژواک گفت که در پکتيا بازيکنان خوبى وجود دارد،اما براى مسابقات و تمرينات مکانهاى مناسب ندارند.
به گفته موصوف،تمام بازيکنان در پکتيا مصارف شان را خود انجام ميدهندو تاکنون دولت با آنها همکارى لازم نه نموده است و نه برايشان استديوم هاى مناسب ساخته است.
گفتنيست که تمام بازيکنان بازى هاى رزمى و غير رزمى در اين ولايت از دولت شکايت دارند،که تاکنون يک استديوم مناسب مسابقات را براى آنها نه ساخته است.