صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

استديوم ملى فوتبال درخوست ايجاد شد

استديوم ملى فوتبال درخوست ايجاد شد

در ولايت خوست ، ازبودجه دولت به هزينۀ بيشتر از يک ميليون دالر امريکايى استديوم ملى فوتبال ساخته شده، طى يک سلسله مراسم ويژه افتتاح گرديد.اين استديوم درحومۀ جنوبى شهر خوست اعمار شده است در مراسم گشايش آن؛ ضمن والى خوست شمار مقامات بلندپايه،سران قومى، ورزشکاران و شايقين سپورت اشتراک ورزيده بودند.

عبدالجبار نعيمى والى خوست درجريان سخنرانى اش اين استديوم را به اهالى خوست تبريک گفت و آن را نويد براى صلح آنها محسوب نمود.

نعيمى گفت: (( استديوم که جوانان از گذشتۀ انتظار آن را داشتند ؛ براى صحت،صلح،امنيت و مکان براى تمرينات مسابقات است ومردم از مناطق ديگر نيز به اين جا مى آيندآن را طى محفلى افتتاح مى کنيم.))

عزيز ملنگ آمر المپيک خوست به آژانس خبرى پژواک گفت که ساختن اين استديوم اضافه تر از يک ميليون دالر امريکايى هزينه برداشته و از سوى کميتۀ المپيک افغانستان تمويل گرديده که کار اعمار آن، طى سه سال به پايۀ اکمال رسيد.در غرب اين استديوم محل براى مهمانان و مقامات اختصاص يافته، به شمال و جنوب هردو گول ميدان هاى باسکتبال و واليبال نيز اعمار گرديده و علاوه برآن در چهار طرف داخل استديوم ،ساحات براى دوش نيز اعمار شده است.

عزيز ملنگ افزودکه اين استديوم مطابق معيارهاى جهانى ساخته شده و درنظر دارد تا تمام کمبودات موجود دراين استديوم نيز پوره گردد.نامبرده افزود،اين استديوم که در پانزده جريب زمين اعمار شده دريک وقت گنجايش هژده هزار تماشاچى را دارد.

امان الله يکتن از بازى کنان فوتبال به آژانس خبرى پژواک گفت که آنها قبل از اين درميدان خاک آلود ورزش ميکردند؛اما به ساختن اين ميدان ،مشکل آنها مرفوع گرديد و اميدوار است تا درحفاظت آن توجه جدى مبذول گردد. شايان ذکراست که به سمت شرق اين استديوم ميدان هاکى و اکادمى کرکت نيز اعمار وبه بهره بردارى سپرده شده است.

قرارگفتۀ آمرالمپيک، ساختن اين دو ميدان اضافه تر از صد هزار دالر امريکايى هزينه برداشته و تسهيلات بيشتر را براى ورزشکاران مهيا ساخته اند.