صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تيم نوجوانان باکسب پيروزى به کشور برگشت

تيم نوجوانان باکسب پيروزى به کشور برگشت

تيم نوجوانان(شانزده ساله) کرکت افغانستان ؛ بعد از کسب قهرمانى در تايلند، دیروز به کشور برگشت. زلمى رسول وزيرامورخارجه، شهزاده مسعود مشاور رئيس جمهور و معاون کرکت بورد،رئيس شوراى ولايتى کابل، نسيم الله دانش رئيس اجراييوى کرکت بورد افغانستان، کارمندان کرکت بورد و خبرنگاران در ميدان هوايى کابل از تيم مذکور استقبال شايان به عمل آوردند.

زلمى رسول وزير امورخارجۀ افغانستان، پيروزى تيم نوجوانان افغانستان را براى تمام هموطنان تبريک گفت و نقشآنها را در اعادۀ صلح بارز تلقى نمود.نامبرده افزود،آنعده جوانان که پيروزى را به کشور ارمغان مى آورند و بيرق کشور را در سراسر جهان به اهتزاز در مى آرند، قابل ستودن اند.شهزاده مسعود مشاور رئيس جمهور و معاون کرکت بورد ،دستآوردهاى جوانان شانزده ساله را ستوده و آنها را شيران افغانستان عنوان نمود.

نسيم الله دانش رئيس اجراييوى کرکت بورد افغانستان گفت ،نوجوانان شانزده ساله با کسب قهرمانى در چلينج کپ آسيايى ثابت نمود که افغانستان آيندۀ درخشان درکرکت دارد.دانش گفت که کرکت افغانستان درحال حاضر بازى کنان خوب دارند و مى تواند تا درآينده ،به نفع افغانستان ازآنها استفاده شود.

جاويداحمدزى کپتان تيم کرکت نوجوانان به آژانس خبرى پژواک گفت که تمام ورزشکاران آنها در بازيهاى متذکره خوب درخشيدند ؛ پيروزى و قهرمانى را به کشور آوردند.نامبرده افزود که اين کاميابى را ضمن بازى کردن خوب ورزشکاران ، به برکت دعاهاى هموطنان به دست آورد.شايان ذکراست که اين تيم چندى قبل در مسابقات چلنج کپ آسيا درتايلند، با مغلوب کردن شش کشور حريف اش، قهرمانى را از آن خود نمود.(پژواک)