صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رقابت های بزکشی در هرات پایان یافت

رقابت های بزکشی در هرات پایان یافت

رقابت های بزکشی در هرات که از چندی بدین سو آغاز گردیده بود، با قهرمانی تیم سلمان پایان یافت. در این رقابت ها که از چندی بدین سو آغاز گردیده بود، تیم سلمان با به دست آوردن ۹ امتیاز مقام اول، تیم برادران ناصری با به دست آوردن چهار امتیاز دوم و تیم السادات با سه امتیاز مقام سوم این رقابت ها را به دست آوردند.

در مراسم توزیع کپ ها که عصر روز دوشنبه در تالار شاه امان الله برگزار گردیده بود، محمود حنیف معاون کمیتۀ ملی المپیک، عبدالقیوم جامی آمر ورزشی هرات، نمایندۀ شورای ولایتی و شماری از ورزشکاران اشتراک داشتند.

معاون کمیتۀ المپیک گفت: «بزکشی یک ورزش محلی است ما باید آن را نخست ورزش ملی و بعدن ورزش بین المللی بسازیم.»

کامران علیزایی نمایندۀ فدراسیون بزکشی در هرات گفت که ورزش بزکشی در هرات از سال ۱۳۸۸ بدین سو در چوکات آمریت ورزشی رسمن به فعالیت آغاز کرده است که اکنون بیش از پانزده تیم که تعدادشان به پنجاه چاپ انداز می رسد، با دوصد اسب بزکشی می کنند.