صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

زاخيلوال از رهبرى کرکت بورد استعفا داد

زاخيلوال از رهبرى کرکت بورد استعفا داد

داکتر حضرت عمر زاخيلوال وزير ماليه، از رهبرى کرکت بورد افغانستان استعفا نمود. در اعلاميه اى که به تاريخ ١٠ ميزان، از طرف کرکت بورد به خبرگزاری ها مواصلت نموده، گفته شده است که عمر زاخيلوال به علت مصروفيت زياد در کارهاى شخصى خود، استعفا نموده است.

منبع علاوه نموده است که رئيس جمهور کرزى، جانشين زاخيلوال را تعيين نموده و در نظر است که طى يک محفل معرفى گردد.
ادارۀ کرکت بورد، تا حال در مورد رهبرى جديد خود، چيزى نگفته است.

قابل يادآورى است که کرکت بورد افغانستان، که قبلاً به شکل يک فدراسيون در چوکات المپيک فعاليت ميکرد، چند سال قبل از طرف رئيس جمهور کرزى، به شکل يک ادارۀ مستقل اعلام شد و وزير ماليه به حيث رئيس آن تعيين گرديد.(پژواک)