صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برای نُخستین بار افغانستان میزبان رقابت مشتزنی حرفه ای خواهد بود

برای نُخستین بار افغانستان میزبان رقابت مشتزنی حرفه ای خواهد بود

قرار است حمید رحیمی، مشتزن برتر کشور و مدافع لقب قهرمانی مشتزنی حرفه یی جهان درکابل دربرابر مبارز از جمهوری دومینیکن داخل رینگ شود.

رحیمی روزشنبه به کابل آمد و هفته آینده در برابر رالف بیجرن ازجمهوری دومینیکن، به رقابت خواهد پرداخت.

گفتنی است که این نخستین قهرمانی بوکسر افغانستان در مسابقات جهانی میباشد.

این رقابت زیرنام مبارزه به خاطر صلح در افغانستان برگذارمی شود.

حمید رحیمی گفته است: «من بسیار تلاش کردم تا این رقابت، درکابل برگذارشود. من می خواهم با برگذاری این رقابت، سیتم ورزش را در کشور تغییر بدهم، رقابت من یک هفته بعد درکابل برگذارمی شود و من آماده گی خوب دارم.»

گفته می شود برای برنده این رقابت کمربند ویژۀ به نام صلح ازسوی اتحادیۀ مشتزنی حرفه یی جهان داده خواهد شد.

پیش از این، حمید رحیمی که لقب قهرمانی جهان را دربیست و چهارم ماه فبروری ۲۰۱۲ به دست آورده است.

در ماۀ فبروری، مسؤولان اتحادیۀ جهانی مشتزنی، کمربند طلایی این اتحادیه را به کمر رحیمی بست و وی را به عنوان قهرمان جهان معرفی کرد. (رادیوآزادی)