صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسابقات جهانى سنوکر ، افغانستان فرانسه را شکست داد

مسابقات جهانى سنوکر ، افغانستان فرانسه را شکست داد

در مسابقات جهانى سنوکر که در کشور اروپايى بلغاريا جريان دارد، در مرحلۀ دوهم بازيکن افغان حريف فرانسوى را شکست داد.

اين بازى ها به تاريخ ٥ عقرب، در شهر صوفيه پايتخت بلغاريا آغاز شده و ٨ روز ادامه خواهد داشت.حدود ١٩٠ بازيکن از ٤٨ کشور، در اين مسابقات اشتراک کرده اند که٤٠ تن شان، ورزشکار زن تشکيل ميدهد.

رييس خان سينيزى و نادر خان سلطانى توانستند در بازى هاى گروپى حريفان خود را شکست بدهند و به مرحلۀ دويم راه يابند.مجيب الرحمن رحمانى سخنگوى کميتۀ المپيک ملى افغانستان، دیروز(١٠ عقرب) به آژانس خبرى پژواک گفت که رييس خان سنيزى، با شکست دادن ستيفن حريف فرانسوى خود،به مرحله سوم راه يافت.

به گفتۀ وى، سينزى توانست چهار ميز اين مسابقه را ببرد.موصوف ميگويد که سينزى امروز در مرحله سوم با محمد الجوکر بازيکن آمارات مسابقه ميکند.رحمانى افزود که بازيکن ديگر افغان نادر سلطانى، نتوانست پيشقدمى کند و در مرحله دوم از حريف ويلزى خود شکست خورد، و از مسابقات خارج گرديد.

به گفتۀ وى ، اين مراحل بازى ها از روى سيستم ناک اوت اجرا ميشود ، بازيکنانى که شکست را بپذيرند، از بازى ها خارج ميشوند.مجيب الرحمن افزود که بازيکن ديگر افغان زمرى حساس نيز از کتگورى ماستران، شامل اين بازى ها شده، که از گروپ خود چهار بازى را به نفع خود انجام داده است.(پژواک)