صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگزاری اولین مسابقه بین المللی بایسکل رانی دربامیان

برگزاری اولین مسابقه بین المللی بایسکل رانی دربامیان

اولين مسابقه بين المللي بايسکل راني با اشتراک 150 جوان ورزشکار از ولايات مختلف افغانستان و چهار کشور خارجي درولايت باميان برگزارشد.اين مسابقه بين المللي بايسکل راني تحت نام» تور باميان» يا سير درباميان روز جمعه درمرکز شهر اين ولايت دايرشد. دراين مسابقه بايسکل راني 20 ورزشکار دخترو حدود 130 ورزشکار پسر اشتراک کردند.دختران ورزشکار دراين مسابقه  30 کيلومتر را رکاب زدند وپسران فاصله چهل کيلو متر را طي کرده به رقابت پرداختند.کبير دادرس رييس اداره اطلاعات وفرهنگ ولايت باميان هدف از برگزاري اين مسابقه را ترويج فرهنگ ورزش ورشد صنعت سياحت دراين ولايت مي خواند.آقاي دادرس گفت:» برگزاري اين رقابت ها به منظور حفظ محيط زيست سالم، ترويج فرهنگ ورزش و انعکاس تصوير صلح دوستي از افغانستان به جهان است».

دراين مسابقه بايسکل راني وزرشکاران کشورهاي آلمان، فرانسه، هالند وناروي اشتراک داشتند. مسئولين اتحاديه سياحان ولايت باميان مي گويند که ورزشکاران باميان، درآينده در مسابقات بين المللي چون توردي فرانس نيز اشتراک خواهند کرد.مقام هاي اول، دوم وسوم اين مسابقه بين المللي را سه جوان ورزشکار افغان از آن خود کردند که عضويت تيم ملي بايسکل راني کشور را نيز دارند.

محمد انصاري عضو تيم ملي بايسکل راني کشور دراين مسابقه ،دربين 130 جوان مقام اول را از آن خود کرد.

مريم احمدي يکي از بانوان بايسکل ران باميان، در مسابقه روزجمعه دربين 20 ورزشکار دختر مقام اول را از آن خود کرد.