صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگزاری مسابقه والیبال بانوان به حمایت از سربازان افغان

 برگزاری مسابقه والیبال بانوان به حمایت از سربازان افغان

بانوان افغان ديروز به حمايت از سربازان افغان در کابل يک مسابقه واليبال را راه اندزي کردند. تيم هاي واليبال بانوان شاروالي و معارف شهر کابل در يک بازي  دوستانه حمايت شان را از نيروهاي نظامي افغانستان در بازي دوستانه اعلام کردند.

اين بازي که در ميدان واليبال ليسه عالي ملالي برگزار مي شد، شماري از مقام هاي وزارت داخله کشور نيز حضور داشتند.

در اين بازي حکمت شاهي رييس حقوق بشر، امور زنان و اطفال و شماري از مقام هاي بلند پايه وزارت داخله شرکت داشتند و بازي واليبال براز بانوان را ارزشمند خواند.

شماري از مقام هاي که براي تماشاي اين ديدار حضور داشتند براگزاري اين بازي ها براي روحيه سربازن افغان در کشور را مهم خواند.

مقام هاي وزارت داخله از بانوان ورزشکار در اين بازي قدر داني کرد و از اين ورزشکاران خواست تا نيروهاي امنيتي افغان را حمايت کنند. پيش از اين شماري از رزشکاران و فعالان مدني از نيروهاي افغان حمايت کرده بودند.