صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چمن مصنوعى ستديوم ورزشى کابل افتتاح گرديد

چمن مصنوعى ستديوم ورزشى کابل افتتاح گرديد

چمن مصنوعى ستديوم ورزشى کابل به هزينۀ بيش از يک ميليون دالر، روز پنجشنبه در حضور صد ها تن به شمول مقامات دولتى و آيساف افتتاح گرديد.اين چمن در داخل ستديوم ورزشى موقعيت داشته و حدود ده هزار متر مربع مساحت را احتوا ميکند.

چمن مصنوعى به صورت ستندرد جهانى به نوع ستاره (١) مزين شده است که ٨٠٠ هزار دالر آن، از سوى نيروهاى ناتو و بقيه از سوى سفارت امريکا مساعد گرديده است.محمد ظاهر اغبر رييس کميتۀ ملى المپيک در مراسم افتتاح اين چمن گفت که آنها شاهد افتتاح اين محل در حالى هستند که قهرمانان را به جامعه تربيه ميکند .

وى، ساخت و افتتاح چمن مصنوعى را به تمام ورزشکاران خير مقدم گفت و علاوه کرد که اطراف اين چمن بزودى با چوکى ها و ساير ضروريات نيز مزين خواهد شد.

رييس کميتۀ ملى المپيک ميگويد که ورزشکاران از نبود امکانات شکايت دارند؛ اميد است که دولت بخواست ورزشکاران لبيک گفته و ورزش کشور خودکفا شود.جان آلن قوماندان عمومى ناتو در افغانستان که در اين مراسم شرکت داشت گفت که ناتو در بخش هاى ديگر در افغانستان مساعدت نموده، اما در بخش سپورت، ساخت چمن مصنوعى يک نکتۀ آغاز بوده که در آينده در اين بخش کمکهاى بيشتر خواهد شد.

وى افزود که اين ستديوم ورزشى با ستندرد بين المللى، مى تواند بخاطر رشد ورزش ممد واقع شود و مى تواند که سمبول ملى به افغانستان باشد.