صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ سرطان ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ورزشکاران افغانستان موفق به کسب مدال از بازی‌های المپیک نشدند

ورزشکاران افغانستان موفق به کسب مدال از بازی‌های المپیک نشدند

هیچ یک از پنج ورزشکاری که به نمایندگی از افغانستان در مسابقات تابستانی المپیک در جاپان اشتراک کردند، مدال گرفته نتوانستند.
سه تن آنان روز جمعه (۸ اسد) و روز شنبه (۹ اسد) مسابقه کردند. عارف پیمان، سخنگوی کمیتۀ ملی المپیک افغانستان به رادیو آزادی در مورد نتایج این بازیها چنین گفت: "مسابقات کیمیا یوسفی در دوش صد متر روز گذشته انجام شد که متأسفانه به مدال دست یافته نتوانست اما ریکورد خوب و جدید را ثبت کرد. شاه محمود نبرد هم روز شنبه در گروه خود جایگاه هفتم را کسب کرد و فهیم انوری در بخش شنا در گروه خود در میان شش جایگاه پنجم را کسب کرد و از ادامۀ بازیها حذف شد."
فرزاد منصوری در رشته تکواندو و مهدی یاوری در رشته نشان زنی نیز نتوانستند از بازیهای المپیک مدال بگیرند.

هیچ یک از پنج ورزشکاری که به نمایندگی از افغانستان در مسابقات تابستانی المپیک در جاپان اشتراک کردند، مدال گرفته نتوانستند.
سه تن آنان روز جمعه (۸ اسد) و روز شنبه (۹ اسد) مسابقه کردند. عارف پیمان، سخنگوی کمیتۀ ملی المپیک افغانستان به رادیو آزادی در مورد نتایج این بازیها چنین گفت: "مسابقات کیمیا یوسفی در دوش صد متر روز گذشته انجام شد که متأسفانه به مدال دست یافته نتوانست اما ریکورد خوب و جدید را ثبت کرد. شاه محمود نبرد هم روز شنبه در گروه خود جایگاه هفتم را کسب کرد و فهیم انوری در بخش شنا در گروه خود در میان شش جایگاه پنجم را کسب کرد و از ادامۀ بازیها حذف شد."
فرزاد منصوری در رشته تکواندو و مهدی یاوری در رشته نشان زنی نیز نتوانستند از بازیهای المپیک مدال بگیرند.