صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ سرطان ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فعالیت‌های ورزشی در افغانستان آغاز شده است

فعالیت‌های ورزشی در افغانستان آغاز شده است

اداره تربیت بدنی افغانستان از باگشایی میدانهای بازی و از سرگیری مسابقات آموزشی و ورزشی خبر داده است.
عارف پیمان سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که فعالیتهای ورزشی با رعایت توصیههای صحی وزارت صحت عامه آغاز شده است.
وی گفت که ورزشکاران هنگام تمرین ورزشی در ورزشگاهها، سالنهای ورزشی، توصیههای صحی را مطابق رهنمود های وزارت صحت رعایت کنند.
این اداره همچنین توصیه کرده که بازیکنان باید پیش از شرکت در بازیهای ملی و منطقهای، واکسین کرونا بزنند و کارت واکسین داشته باشند.
فعالیتهای ورزشی در افغانستان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در ۱۹ جوزا ممنوع شده بود.