صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسابقات دوش به هدف مبارزه با فساد ادارى انجام شد

مسابقات دوش به هدف مبارزه با فساد ادارى انجام شد

مسابقات بهارى دوش به اشتراک ٤٠٠ تن از جوانان بتاريخ چهار حمل به هدف مبارزه با فساد ادارى انجام يافت. اين مسابقات ازمنطقه علاوالدين در سرک دارالامان الى باغ بابر که مسافت پنج کيلومتر را دربر داشت، صورت گرفت.

اين مسابقات دوش از جانب شبکه افغانى مبارزه عليه فساد ادارى براه انداخته شده بود که هدف آن تقبيح فساد ومبارزه عليه آن بود.

اين مسابقات به اشتراک ٤٠٠ تن ٤ حمل ساعت ده قبل از ظهر آغاز وساعت ١١ قبل از ظهر بدون وقوع کدام حادثه پايان يافت.

احمد شريف عمرى ٢٤ ساله دراين مسابقات مقام اول ،ايام الدين ١٩ ساله مقام دوم وايمل ابراهيمى ٢٦ ساله مقام سوم را از آن خود کردند.

احمد شريف عمرى که مقام اول رابدست آورده به پژواک گفت که وى از طفوليت با وزرش وبخصوص دوش علاقه داشت و براى اين مسابقه آماده گى خوبى داشت.

وى افزود: «هنگاميکه مسابقه آغاز گرديد،بسيار خوش بودم ودراين تلاش بودم که مقام اول را ازخود بسازم که همان گونه شد.»

عمرى مى گويد که خود را درمدت چهارده دقيقه به آخرين نقطه نشانى شده مسابقه رسانيد ومقام اول اين مسابقات را کسب کرد.

در پايان اين مسابقات به برنده گان مقام هاى اول ودوم از جانب انجمن خيريه نبى زاده يک يک کمپيوتر لپ تاپ وبراى برنده مقام سومى يک موبايل ويک ( DVD player ) داده شد.

محمد طارق مسوول اين مسابقه دوش به آژانس خبرى پژواک گفت که براى اشتراک دراين مسابقه سه روز قبل ثبت نام شده بود ومردم به شکل داوطلبانه درآن سهم گرفتند.

موصوف اين گونه مسابقات را گام جديدى در راستاى مبارزه عليه فساد ادارى مى خواند و مى افزايد که آنها مى خواهند از طريق تحرکات مدنى مردم خود را بسوى مبارزه با فساد ادارى تشويق نمايند.وى افزود که از طريق اين مسابقه جوانان درمبارزه با فساد ادارى سهم گرفتند وصداى خود را درمقابل فساد ادارى بلند کردند.

محمد شفيق همدم مسوول شبکه افغانى عليه فساد ادارى به آژانس پژواک گفت که اين همه جوانان به شکل داوطلب آمده بودند واين امرنشان مى دهد که آنها نيز عليه فساد ادارى مبارزه مى کنند وآنرا تقبيح مى کنند.وى افزود: «اين مسابقه بۀ اين دليل براه انداخته شد تا همه جوانان در برابر فساد ادارى به مبارزه بپردازند وافغانستان پاک از فساد ادارى داشته باشيم.»

به گفته همدم،اين شبکه يک ارگان اجرائيوى نيست وبه همين دليل کار آن تنها نظارت بر کار کرد حکومت است وبا اين کار مى خواهد ازطريق پروگرام هاى فهم عامه مردم را از حقوق شان باخبر سازند.

موصوف مى گويد: «مى خواهيم از طريق حرکت هاى مدنى خود، فساد ادارى را تقبيح کنيم ودر کنار آن جوانان را نيز تشويق کنيم تا آنها نيز درمقابل فساد ادارى مبارزه کنند.»

به اساس معلومات وى، درکنار اين مسابقه امسال اين اداره تحت عنوان ( جهاد با فساد ادارى ) نشست ها، جلسات ومسابقات صلح آميز همراه با ساير ارگانهاى جامعه مدنى را تدوير خواهد کرد.(پژواک)