صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسابقۀ دوش بر ضد فساد ادارى راه اندازى شد

مسابقۀ دوش بر ضد فساد ادارى راه اندازى شد

مسابقۀ دوش به اشتراک دوصد جوان به هدف مبارزه با فساد ادارى دیروز در ولايت بلخ راه اندازى شد. جوانان و نوجوانان در اين مسابقه، فاصلۀ دو کيلو متر را از چهارراهى نور تا روضۀ مبارک شهر مزار شريف در هواى سرد در حالى پيمودند که لباس سفيد به تن داشتند و در آن شعار هاى ضد فساد نوشته شده بود.

اخيراً سازمان جهانى شفافيت، افغانستان را از حيث فساد ادارى در صدر کشور هاى جهان قرار داده است.

اين مسابقه از طرف جوانان شبکۀ افغان بر ضد فساد برگزار گرديده و مختار وفايى يکى از مسوولان اين مسابقه به آژانس خبرى پژواک گفت که آنها احساس خجالت مى کنند که افغانستان بر اساس گزارش يک سازمان جهانى، مفسد ترين کشور خوانده شده است.
وى افزود : (( باشندگان ولايت بلخ نيز هر روز با فساد ادارى دست و گريبان بوده و هيچ ادارۀ دولتى در اين ولايت سراغ نخواهد شد که داخل آن شويم و در آن با فساد برنخوريم.))

موصوف علاوه نمود که به هدف حل اين مشکل، به يک تغيير مثبت نياز است و آنها مسابقۀ دوش را نيز به عنوان يک تلاش در راستاى وارد کردن چنين تغييرى به راه انداختند.

وفايى مى گويد که اين مسابقه نشان ميدهد که باشندگان بلخ نه تنها اينکه از فساد ادارى در کشور خود به تنگ آمده اند، بلکه تلاش ريشه کن ساختن آنرا نیز مى نمايند.

دراين مسابقه قربان على، احمد رشاد و احمد ضيا به ترتيب حايز مقام هاى اول، دوم و سوم شدند.

قربان على گفت که خرسند است که بخاطر مبارزه با فساد ادارى، اينکه با شرکت در مسابقۀ دوش، نقش فزيکى ايفا نمودند.

وى از دولت خواست که مبارزه با فساد را تشديد نموده و مردم عام را از اضرار فساد آگاه بسازد.

اين مسابقات را مسوولان دولتى مبارزه با فساد ادارى زون شمال تماشا مى کردند.

عبدالولى آمر شکايات مبارزه با فساد ادارى زون شمال، نقش جوانان در مبارزه با فساد را حايز اهميت زياد خوانده، در کنار تقدير از جوانان، گفت که چنين حرکات جوانان، در مبارزه بر ضد فساد در کشور نقش موثر دارد. قابل ذکر است که قبل از اين صد ها جوان به شمول دختران در برخى ولايات به شمول هرات و باميان نيز مسابقات مشابه دوش را برگزار نموده و خواستار جمع کردن گليم فساد در کشور شده بودند. (پژواک)