صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسابقات دوش «ماراتن» در بامیان راه اندازی شد

مسابقات دوش «ماراتن»  در بامیان راه اندازی شد

مسابقات دوش «ماراتن» با اشتراک 260 ورزشکار داخلي و خارجي، در ولايت باميان راه اندازي گرديد.
اين مسابقات؛ با حمايت سازمانها، نهادها و شرکت هاي مخلتف ملي و بين المللي در باميان برگزار شده  بود.
  ورزشکاران اين مسابقات، صبح ديروز در مرکز ولايت باميان، در دو بخش 10 کيلومتر و 42 کيلومتر رقابت نمودند.
عبدالرحمن احمدي سخنگوي ولايت باميان، به اژانس خبرى پژواک گفت، مسابقات دوش «ماراتن» در سطح داخلي وخارجي برگزار شد که در 10 کيلومتري از ولايات کابل باميان، دايکندي، بلخ و ميدان وردک بازيکنان شرکت داشتند.
او افزود که در سطح بين المللي، ورزشکاران افغان و از هشت کشور اروپايى شرکت داشتند، که فاصله الي 42 کيلومتر را پيمودند.
وي  علاوه کرد 100 تن در دوش «ماراتن» بين المللي و160 تن در دوش «ماراتن» داخلي شرکت کرده بودند، که در بين برندگان بين المللي، يک ورزشکار از انگلستان نيز قرار دارد. احمدي گفت اين  مسابقه به هدف معرفي باميان به عنوان ولايت صلح، دوستي، آرام زيستن و بدون جنگ و خشونت راه اندازي شده بود، که تا به جهانيان آشکار شود که افغانستان در کنار چهرة جنگ زده اش، چهره صلح و آشتي نيز دارد.
وي گفت که دراين مسابقه، خانم ميساکين سفير کشور فنلند در افغانستان نيز شرکت داشت، که فاصلة 42 کيلومتر را پيمود.
خانم ميسا کين سفير فنلند، در مورد راه اندازي چنين مسابقات به پژ واک گفت: «در باميان آمده و در مسابقه دوش «ماراتن» اشتراک کرده است.
وي افزود در هر گوشة باميان که برود، احساس امنيت ميکند وبرايش خوشايند است.
چالري که در بخش بين المللي، مقام دوم را از آن خوده نموده، به پژواک گفت بسيار خوش است که در اين مسابقه شرکت کرده و مقام دوم را از آن خود کرده است.
وي افزود باميان برايش بسيار خوشايند است واز سفري که به اين ولايت داشته و از ماراتنى که برگزار شده، خاطرات بسيار خوشي دارد.
از بين برندگان اين مسابقات، در 10 کيلومترى؛ حسين اول، محمد دوم و مصطفي سوم شد. از بين دختران نيز در 10 کيلومترى؛ نظيره اول، زهرا دوم و گل بيگم سوم گرديد. اما در ماراتن42 کيلومتري؛ حسين اول، چالري دوم و محمد سوم شد. (پژواک)