صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اولین دور مسابقات آزمایشی «فریزبی» در کابل برگزار گردید

اولین دور مسابقات آزمایشی «فریزبی» در کابل برگزار گردید

اولين دور مسابقات آزمايشي ورزش «فريزبي»، با اشتراک هشت تيم در سطح شهر کابل، با هماهنگي کميتة ملي المپيک در کابل برگزار گرديد. عبدالرشيد غزنوي رييس فدراسيون «فريزبي»، به آژانس خبري پژواک گفت دراين مسابقات که به گونة آزمايشى راه اندازى شده؛ بيش از 60 ورزشکار اشتراک دارند. غزنوي افزود، هدف از راه اندازى اين مسابقات، تشخيص افرادشايستة اين رشته ورزشى، آشنايى بهتر و تشويق جوانان به اين ورزش مي باشد. غزنوي درادامة صحبت هايش، نبود ميدان معياري را از چالشها براى رشد اين رشتة ورزشى عنوان کرد و از مسوولان خواست در اين بخش توجه جدى نمايند.
 بربنياد معلومات غزنوى، ورزشکاران که دراين مسابقات به مصاف هم قرار ميگيرند، شامل  تيم هاي ستاره هاي کابل، نخبگان، قهرمانان ولسوالي بگرامي، سپهر، غزنوي، درخشان، اتحاديه جوانان افغانستان و ستاره گان نوين ولسوالي بگرامي مى باشند. منبع افزود که اين مسابقات، چهارروز ادامه دارد. ادريس محمدي يکتن از بازيکنان ورزش فريزبي که از يکسال به اينسو در اين عرصة ورزشى فعاليت دارد، از دولت خواست که با ساخت يک ميدان معياري براي ورزشکاران فريزبى، زمينة رشد اين ورزش در کشور را فراهم سازد. ورزش “فريزبي” در دهه 1950 توسط والتر فردريک در امريکا پايه گذاري شد، يک رشتة جذاب و مفرح مي باشد که از پنج سبک مختلف تشکيل شده است . به گفتة منبع، انجام اين رشتة ورزشي؛ موجب تقويت دستگاه قلبي و عروقي و نيز تقويت جسماني مي شود. اين بازي به صورت تيمي و هر تيم، شامل هفت نفر درميدان 37 در 100 متر برگزار ميگردد. (پژواک)