صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان برندۀ چهار مدال برنز در مسابقات کشورهای اسلامی

افغانستان برندۀ چهار مدال برنز در مسابقات کشورهای اسلامی

ورزشکاران زورخانهيي افغانستان در دهمين روز از چهارمين دورِ مسابقات کشورهاي اسلامي پس از کسب مقام سوم و مدال گروهي، به گونة تک فردي برندة چهار مدال برنز شدند.
مشتاقحسن شريفي، احمدشکيب عطايي و حکيمالله بيگزاده، مدالآوران اين دور از مسابقات اند.
ورزشکاران 7 رشتة ورزشي از افغانستان در چهارمين مسابقات کشورهاي اسلامي-آذربايجان اشتراک کرده اند، اما تنها ورزشکاران زورخانهيي برندة مدال برنز شدهاند.
قابل يادآوري است که ورزشکاران زورخانهيي بدون حمايت مالي المپيک و حکومت با پول شخصيشان در اين رقابتها اشتراک کردهاند.
عبدالرزاق، ووشوکار افغانستاني نيز امروز در وزن 48 کيلوگرام رقيب ترکمنستاني خود را شکست داد و با کسب مقام سوم، برندة مدال برنز شد، اما هنوز هم براي رسيدن به مدال طلا و نقره ميتواند مبارزه کند.
قرار بود در اين دور مسابقات حدود 90 ورزشکار افغانستاني از رشتههاي مختلف عازم آذربايجان شوند، اما گفته ميشود که به علت عدم پرداخت بودجه از سوي حکومت، تنها 30 ورزشکار از رشتههاي دوش، تکواندو، ووشو، جودو، کشتي ، آببازي و زورخانهيي در اين رقابتها اشتراک کردهاند. آزربايجان کشور ميزبان اين رقابتها توانسته است که تاکنون بيش از 100 مدال را در رشتههاي گونهگون به دست بياورد. (وطندار)