صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تيم واکنش قواى سرحدى، برندۀ مسابقات نشان زنى و دوش شد

تيم واکنش قواى سرحدى، برندۀ مسابقات نشان زنى و دوش شد

در مسابقات نشان زنى و دوش که با اشتراک صدها ورزشکار از مرکز و ولايات کشور، ديروز در شهرکابل برگزار شد، تيم واکنش قواى سرحدى کشور، مقام نخست اين مسابقات را ازان خود کرد. 
در اين مسابقات که به ابتکار فدراسيون پنجگانه برگزارشد، حدود 500 ورزشکار درترکيب 16 تيم از ده ولايت (کابل، لوگر، پکتيا، مزارشريف، لغمان، ميدان وردک، پروان، کاپيسا، پنجشير و کندز) اشتراک کرده اند. براساس معلومات مسوولان ورزش هاى پنجگانه، دراين مسابقات شش تيم از کابل شامل سه تيم منسوبان وزارت هاى ماليه، دفاع وداخله و يک يک تيم از ساير ولايات شرکت کرده اند. خوشحال سروري رييس و بنيانگذار ورزش هاي پنجگانه  کميتة ملى المپيک گفت که اين مسابقات، براى يک روز به پيشواز ماه مبارک رمضان، تحت نام «جام رمضان» برگزار شده است.  بربنياد معلومات سرورى؛  در25مين دور مسابقات نشان زني و دوش، در سه ردة سني  (کودکان، جوانان و بزرگسالان)  يک خانم نيز اشتراک کرده است.
وى افزود که در هردور اين مسابقات؛ سه ورزشکار به رقابت پرداخته  و هر ورزشکار نخست با تفنگچه  مخصوص نشان زنى ازفاصله سه مترى، هدفى را که روى تخته قرارگرفته بود، زده و بعداً فاصله 800 مترى را مى پيمايد. اوگفت هر ورزشکار که اين دو کار را به اسرع وقت انجام دهد، برندة اين دورشناخته ميشود .
به گفته او بزرگسالان وجوانان، بايد فاصله 800 مترى وخرد سالان فاصله 400 مترى را بپيماند .
منبع افزود که درپايان اين مسابقات، تيم واکنش قواى سرحدى افغانستان مقام اول، قطعة محافظت وزارت ماليه وتيم ولسوالى بگرامى ولايت کابل و تيم وزارت داخله بالترتيب مقام دوم، سوم وچهارم را به دست آوردند.
زهرا قاسمي يک تن از ورزشکاران قطعه گمرکات وزارت ماليه، تنها بانويي که در اين مسابقات اشتراک کرده است، به پژواک گفت: «هدف از اشتراک من دراين مسابقات اين است تا ثابت سازم که خانم ها هم مي توانند با مردها به رقابت بپردازند.»
اميد که در ترکيب تيم ولايت کاپيسا در اين مسابقات شرکت کرده است، از برگزارى اين مسابقات اظهارخوشى کرد و به پژواک گفت از اينکه درساعات نخست اين مسابقات در يکى از دوره ها درميان سه تن توانسته مقام نخست را به دست بياورد خيلى شادمان است.
اوگفت که تلاش ميکند در سايردوره ها نيز پيشتاز باشد و مقام نخست اين مسابقات را از آن خود سازد. (پژواک)