صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عباس کریمی شناور افغانستان به بازی‌های پاراالمپیک مکزیک راه یافت

 عباس کریمی  شناور افغانستان به بازی‌های پاراالمپیک مکزیک راه یافت

عباس کريمي، شناور افغانستان قرار است در رقابتهاي شناي پاراالمپيک به ميزباني مکزيک راه يافته است. مسؤولان فدراسيون شناي افغانستان ميگويند که کريمي پس از پيروزي در رقابتهاي شناي آمريکا، به رقابتهاي جهاني پاراالمپيک مکزيک راه يافته است.
عباس کريمي در رقابتهاي 50 مترة شنا ميان شناوران معلول در آمريکا مقام نخست را گرفت.
سيداحسانالله طاهري، رييس فدراسيون شناي افغانستان ميگويد، اين نخستينبار است که يکي از شناوران معلول کشور در رقابتهاي شناي پاراالمپيک راه مييابد.
به گفتة طاهري، معلوليت هيچ مانعي براي پيروزي عباس کريمي نبوده و او با زحمات زياد در رقابتهاي شناي آمريکا توانست يک مدال طلا و دو مدال نقره را به دست آورد. رييس فدراسيون شنا ميافزايد که عباس به هدف آمادهگي و حضور در رقابتهاي شناي پاراالمپيک در اردوگاهي در هنگري به سر ميبرد. او ميگويد، عباس کشتکار، مربي تيم ملي شناي ايران به گونة افتخاري مسؤوليت تمرينات او را به دوش گرفته است.
عباس کريمي در سال 2013 ميلادي نيز در رقابتهاي شناي پاراالمپيک که به ميزباني ترکيه برگزار شده بود، با کسب مقام نخست برندة مدال طلا براي افغانستان شد. فدراسيون شناي افغانستان 3 سال پيش ساخته شد و هماکنون عضويت فدراسيون شناي آسياي مرکزي را دارد. (وطندار)