صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان عضویت کامل فدراسیون جهانی کریکت را به دست آورد

 افغانستان عضویت کامل فدراسیون جهانی کریکت را به دست آورد

افغانستان و ايرلند عضويت کامل فدراسيون بينالمللي کريکت را به دست آوردند.
از اين پس به تيم کريکت افغانستان سالانه 5 ميليون دالر پرداخت ميشود و افزون بر آن، اين تيم شانس رويارويي با تيمهاي قدرتمند کريکت جهان را نيز يافت.
بر بنياد گزارشها از اين پس بيشتر به کريکت افغانستان توجه خواهد شد و برنامههايي براي افزايش ظرفيت بازيکنان روي دست گرفته ميشود.
فدراسيون جهاني کريکت اين تصميم را در نشست سالانة خود گرفت. اين نشست از چند روز به اينسو آغاز شده است. ديف رچاردسن، رييس اجرايي اين فدراسيون پيشتر گفته بود که مدارک کافي عضويت دايمي افغانستان و ايرلند به آنها رسيده است.
افغانستان رتبة دوم فدراسيون جهاني کريکت را دارد و در بازيهاي 20آوره و 50آوره پس از کشورهاي عضو دايمي فدراسيون کريکت و بعد از زمبابوي، در مقام دهم قرار دارد، اما از اين پس شانس راهيابي به رقابتهاي جهاني اين تيم بيشتر شده است. (وطندار)