صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تلاش شناگران افغانستان برای حضور در المپیک 2020

 تلاش شناگران افغانستان برای حضور در المپیک 2020

فدراسيون ملي شناي افغانستان گفته که تلاش دارد تا زمينه حضور سه شناگر از جمله يک زن را براي حضور در رقابتهاي المپيک سال 2020 فراهم کند.
مسئولان اين فدراسيون ميگويند که هيج امکاناتي براي تمرين ندارند و اکنون براي ساخت يک حوض شنا براي تمرين شناگران زن به صورت آنلاين درخواست کمک کردهاند.
زنان عضو کميته شناي افغانستان ميگويند که مصارف تمرين را شخصي ميپردازند و که هزينه آن نيز سرسام آورد است.
نبود امکانات باعث شده که اين زنان شناگر حتي يکبار هم در هفته نتوانند تمرين کنند.
هلينا صبوري، رئيس کميته شناي زنان افغانستان که خودش از طريق يوتويوب شنا فرا گرفته است، ميگويد تلاشهايش براي فراگرفتن اين رشته در نهايت به بار نشسته، خودش شنا آموخته و تاکنون شش دختر ديگر را نيز شناگري آموزش داده است.
او گفت که براي نخستين بار توانست توجه فدراسيون شناي افغانستان را براي ايجاد يک کميته زنان شناگر جلب کند.
خانم صبوري ميگويد که براي جلب کمک به شناگران افغانستان تلاش کرده ولي کمک عملي از سوي فدراسيون ملي شناي افغانستان نشدهاست.
احسان طاهري، رئيس فدراسيون ملي شناي افغانستان ميگويد که اين فدراسيون نيز تلاش کرده و براي حل مشکل شناگران و بخصوص زنان کارهاي انجام دهد.
او گفت که جمع آوري کمک از طريق آنلاين يکي ازاين تلاشها است.
آقاي طاهري گفت که تا هنوز فقط حدود 2000 دالر براي کمک به شناگران زن جمع آوري شده، ولي براي ساخت يک حوض شنا نياز به حدود 250 هزار دالر است.
او گفت که براي شرکت در مسابقات المپيک 2020 توکيوي ژاپن اين فدراسيون تلاش دارد که سه سهميه بگيرد، دوسهميه براي مردان و يکي براي زنان.
درصورتيکه اين سهميه به افغانستان داده شود، براي اولين بار شناگران افغانستان در رقابتهاي المپيک شرکت خواهند کرد.
او گفت که از يک شرکت برازيلي نيز خواسته شده که لباس شنا براساس فرهنگ اسلامي براي شناگران زن افغانستان بسازد.
آقاي طاهري ميگويد در صورتيکه تلاشها براي جمعآوري پول نتيجه ندهد، از شهرداري کابل خواهد خواست تا يکي از چهار حوضهايش را در اختيار شناگران زن قرار دهد.
فدراسيون شناي افغانستان ميگويد طرح ايجاد تيم شناگران زن در آغاز با واکنشهاي تند شماري از افراد جامعه روبرو بود و اکنون شمار زيادي از دختران براي عضويت در کميتهاي شنا درخواست دادهاند.
به گفته مقام هاي فدراسيون شناي افغانستان بيشتر کشورهاي اسلامي از جمله ايران و پاکستان نيز تيم شنا زنان دارند. (بي بي سي)