صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مصارف تيم ملی فوتبال ١٥ سال را رياست اجرائيۀ حکومت برعهده گرفت

 مصارف تيم ملی فوتبال ١٥ سال را  رياست اجرائيۀ حکومت برعهده گرفت

رييس اجرايى حکومت، ضمن ستايش از قهرمانى تيم ملي «فوتبال 15 سال» کشور در رقابت هاي زون مرکز آسيا گفت که تا رفع بنيادي مشکلات مالي فدراسيون فوتبال، مصارف اين تيم را رياست اجرايى حکومت بر عهده خواهد گرفت.
داکترعبدالله عبدالله رييس اجرايى حکومت، از تيم ملي»فوتبال 15 سال» کشور که در رقابت هاي فوتبال زون مرکز آسيا به قهرماني رسيدند، ستايش و قدرداني کرد و گفت که تيم ملي فوتبال 15 سال افغانستان، بزرگترين افتخار را براي مردم و کشورشان رقم زدهاند.
سيدهادي کاظمي مربي تيم 15 سال کشور در اين نشست  گفت: «با دست خالي و بدون امکانات به مسابقات زون مرکز آسيا رفتيم و با پيروزي و قهرماني برگشتيم.»
يوسف کارگر معاون فني فدراسيون فوتبال گفت که قهرماني تيم «فوتبال 15 سال» کشور در مسابقات آسياي مرکزي و با حضور تيم هاى کشورهاي قدرتمندِ ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و تاجکستان، ساده و آسان به دست نيامده است.
کارگر، با ابراز اينکه فدراسيون فوتبال ظرفيت و قابليت فوتبال کشور را به جهان ثابت کرده، افزود که ورزشکاران و فوتباليستان، همواره چهرة مثبت افغانستان را در آسيا و جهان به نمايش گذاشتهاند.
معاون فني فدراسيون فوتبال، از نبود امکانات در عرصة فوتبال و همچنان مداخلات سياسي و گروهي در اين بخش انتقاد کرد و از رييس اجراييه کشور خواست که جلو مداخلات اعضاي پارلمان و سياسيون را بگيرد.
موصوف تصريح کرد که فوتبال نبايد سياسي و گروهي شود؛ زيرا دستاورد تيم ملي فوتبال، به همة مردم افغانستان تعلق دارد و در تيم ملي، بازيکناني از تمام اقوام و ولايات کشور حضور دارند.
يوسف کارگر، با بيان اينکه فدراسيون فوتبال 10 فيصد امکانات فدراسيونهاي کشورهاي زون مرکز آسيا را ندارد گفت که نبود امکانات، روند رشد فوتبال پايه را به چالش مواجه ساخته است.
فردوس شيرزاد و علي زاهدي دو تن از بازيکنان تيم ملي نيز به نمايندگي از هم تيميهاىشان صحبت کردند و گفتند که پس از رفتن به مسابقات بيروني، در مکاتبشان با مشکلاتي مواجه ميشوند.
دوکتور عبدالله عبدالله رييس اجراييه کشور  پس از شنيدن نظريات و ديدگاههاي اعضاي فدراسيون فوتبال و بازيکنان تيم ملي 15 سال گفت: «ما آگاه هستيم که شما تحت چه شرايط و با چه امکانات و تسهيلاتي، به کشور و مردم خويش قهرماني آورديد.»
رييس اجراييه حکومت وعده سپرد که تا رفع بنيادي مشکلات مالي فدراسيون فوتبال، مصارف تيم ملي فوتبال 15 سال کشور را رياست اجراييه کشور بر عهده خواهد گرفت.
وى با اشاره به دستاوردهاي فوتبال افغانستان گفت که فدراسيون فوتبال، از اعتبار بالايي در فيفا برخوردار ميباشد.
داکترعبدالله  همچنان گفت که با وزارت معارف دربارة مشکلات بازيکنان تيم ملي فوتبال صحبت ميکند؛ تا مليپوشان بتوانند با خيال راحت و آرامش روحي، به رقابتهاي بيروني بپردازند.
اين مقام حکومت، خطاب به اعضاى تيم 15 سال  گفت: «کشورهاي ديگر در عرصة فوتبال سرمايه گذاري بزرگ ميکنند؛ اما شما با امکانات اندک، قهرمان شدهايد و باعث خرسندي و شادي مردمتان گرديدهايد؛ جايگاه شما در قلب مردم افغانستان است و مردم پس از قهرماني شما، احساسات خويش را در شبکه هاي اجتماعي و رسانه ها به گونة گسترده تبارز دادند.» (پژواک)