صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مشعل: افغانستان تا پایان امسال نخستین بازی «تیست» را انجام می‌دهد

مشعل: افغانستان تا پایان امسال نخستین بازی «تیست» را انجام می‌دهد

عاطف مشعل رييس فدراسيون کريکت افغانستان در نشست خبري در کابل ميگويد که آنان در تلاش اند تا پايان امسال زمينة حضور تيم ملي کريکت افغانستان را در نخستين بازي «تيست» برابر کنند.
به گفتة آقاي مشعل، گفتوگوي آنان براي برگزاري نخستين بازي تيست ادامه دارد و به زودي تيم رقيب افغانستان هم مشخص خواهد شد.
آقاي مشعل در بارة ليگ «APL » هم خبر داده ميگويد که اين مسابقات در سال 2018 ميلادي به ميزباني امارات متحدة عربي برگزار ميشود. او ميگويد، اساسنامة فدراسيون کريکت افغانستان نيز از سوي اعضاي بورد کريکت تأييد شده است که پس از اين فدراسيون کريکت افغانستان ارزش حقوقي پيدا ميکند. آقاي مشعل ميافزايد که براي ساخت ميدان معياري به سطح جهان 9 ميليون دالر هزينه کردهاند، اما در بارة اين ميدان که در کجا ساخته ميشود معلومات نميدهد. به گفتة رييس فدراسيون کريکت افغانستان اعضاي بورد کريکت کشور طرح گردآوري کمکهاي خيريه و کمک با بازيکنهاي بازنشسته را نيز تأييد کردند که بر بنياد اين طرح کمک براي بازيکنان گردآوري ميشود. (سلام وطندار)