صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فیستر: برای بازیکنان توانا فرصتِ بیشتر می‌دهم

فیستر: برای بازیکنان توانا فرصتِ بیشتر می‌دهم

اتو فيستر، سرمربي تيم ملي فوتبال افغانستان که به تازهگي به کابل برگشته است در نشستي خبري در کابل ميگويد، بازيکناني که در بيرون از افغانستان بزرگ شدهاند و فوتبال ميکنند از قوتبدني خوبي برخوردارند و از اينرو آنان را در مسابقات بيشتر شانس ميدهد.
به گفتة او، بازيکناني که از افغانستان به تيم ملي راه پيدا کردهاند، قدرت بدني خوبي ندارند و بايد تا يکسال ديگر در بخش فيزيکي با آنان کار شود.
مربي تيم ملي فوتبال افغانستان ميگويد، بازيکناني که از بيرون کشور به تيم ملي دعوت شدهاند، در کنار قوتبدني خوب در بهترين ليگهاي اروپا بازي کردهاند که از توانايي و تاکتيک خوبي نيز برخوردارند.
آقاي فيستر ميافزايد، در مدت 20 روزي که در کنار بازيکنان تيم ملي افغانستان در قطر، امارات متحدة عرب و کامبوديا بود، تواناييهاي آنان را بررسي کرده است.
به گفتة اتو فيستر، آنان به هدف برندهشدن وارد ميدان ميشوند و تيم ملي فوتبال افغانستان هنوزهم شانس رسيدن به مسابقات جام آسيا را دارد.
عليرضا آقازاده، سکرترجنرال فدراسيون فوتبال افغانستان نيز در اين نشست ميگويد که فوتبال افغانستان در مقايسه با 6 سال پيش رشد چشمگيري داشته است. همايون کارگر، معاون فني فدراسيون فوتبال هم ميگويد، به زودي هيأتي با صلاحيت از فدارسيون فوتبال جهان «فيفا» به خاطر بررسي مشکلات انتخابات رييس فدراسيون فوتبال به افغانستان ميآيد. (سلام وطندار)