صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شناگران کابل در مسابقات آب‌بازی بامیان، مقام اول را گرفتند

شناگران کابل در مسابقات آب‌بازی بامیان، مقام اول را گرفتند

شناگران کابل در مسابقات آببازي و واترپولو زير نام (جام صلح و دوستي) در بند امير ولايت باميان، توانستند مقام اول را در ميان رقيبان شان کسب کنند. اين مسابقات با حضور وزير احيا و انکشاف دهات، وزير عدليه و والي باميان از سوي رياست تربيت بدني افغانستان به راه انداخته شده بود.
اين مسابقات روز جمعه، در بند امير اولين پارک ملي افغانستان برگزار شده بود.
در مسابقات آب بازي آزاد از 6 ولايت کشور 100 شناگر، شرکت داشتند که در ردههاي سني جوانان، نوجوانان و ميان سالان باهم رقابت کردند.
تيم شناگران کابل، در تمامي ردههاي سني مقامهاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادهاند.
اين درحالي است که شناگران کابل در مسابقات واترپولو که ميان تيمهاي هرات و کابل برگزار شده بود، نيز مقام اول را بهدست آوردند. (افق)