صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اغبر: مدارک قانون‌شکنی‌ها را به المپیک جهانی می‌سپارم

اغبر: مدارک قانون‌شکنی‌ها را به المپیک جهانی می‌سپارم

کميتة ملي المپيک به رياست ظاهر اغبر روز چهارشنبه در نشست مشورتي با مسؤولان فدراسيونهاي ورزشي کشور اعلام کرد که تمامي مدارک تخلفات انتخاباتي و قانون شکني کميتة ملي المپيک به رهبري محمود حنيف را به المپيک آسيايي و جهاني ميسپارد.
ظاهر اغبر، رييس کميتة ملي، انتخابات رياست المپيک که در همکاري با کميسون مستقل انتخابات برگزار شده را تقلبي و دسيسهيي در برابر ورزش افغانستان ميداند.
به گفتة آقاي اغبر، اخيرأ کميتة ملي المپيک به رهبري محمود حنيف منزوي شده است و اين انتخابات نمايشي براي جلب توجه و دريافت امتياز از حکومت است. او ميگويد، افغانستان يک کميتة ملي المپيک دارد که از سوي کميتة المپيک جهاني نيز به رسميت شناخته شده است.
مسؤولان فدراسيونهاي ورزشي نيز با حمايت از گفتههاي ظاهر اغبر، انتخابات برگزار شدة روز پيش را خيانت خوانده و ميگويند که در کميتة جهاني براي حکومت، مجلس و سارنوالي کل کشور نيز شکايت ميکنند.
اما محمود حنيف، رييس کميتة ملي المپيک کشور که حمايت حکومت را با خود دارد ميگويد، کميتة ملي المپيک به رهبري ظاهر اغبر يکونيم سال پيش از سوي رييس جمهور غني، لغو شد.
به گفتة او، اين کميتة رسميت ندارد.
روز سه شنبه کميتة ملي المپيک کشور که از حمايت حکومت برخوردار است، انتخابات رياست المپيک را برگزار کرد که محمود حنيف، با به دست آوردن 28 رأي از 30 رأي براي چهارسال رييس اين کميته شد.
گفتنيست که هماکنون، کميتة ملي المپيک به رهبري ظاهر اغبر نزد کميتة المپيک آسيايي و جهاني و رياست اجرايي کشور، رسميت دارد. اما کميتة ملي المپيک به رهبري محمود حنيف، تنها حمايت ارگ رياست جمهوري را دارد. (سلام وطندار)