صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تکواندوکاران افغانستان از مسابقات دهرادون هند ۲۰ مدال طلا بدست آوردند

تکواندوکاران افغانستان از مسابقات دهرادون هند ۲۰ مدال طلا بدست آوردند

با وجود مشکلات امنیتی و رفاهی که در کشور همچنان ادامه دارد، دختران و پسران کشور توانستند اخیرا در تورنمنت تکواندو در دهرادون هند ۲۰ مدال طلا کسب کنند.
به نقل از hindustantimes ، تیم تکواندوی افغانستان توانست در مسابقههای دهرادرن هند ۲۰ مدال طلا در ردههای سنی مختلف کسب کند.
نرگس ۱۴ ساله عضو تیم ملی هفته گذشته توانست در مسابقههای بینالمللی تکواندو در دهرادون مدال طلا به دست بیاورد. نرگس ۵ سال است که تکواندو  کار میکند. با وجود جنگ و آشوب کشور، این نوجوان توانسته به ورزش حرفهیی خود ادامه دهد.
او درباره فعالیت خودش میگوید من یک خانواده ۱۰ نفره دارم.  پدرم وکیل است و از من برای ادامه ورزش حمایت میکند. دختران افغان معمولا کمتر به ورزش روی میآورند اما در سالهای اخیر تعداد ورزشکاران دختر افزایش یافته است.
تکواندو یکی از ورزشهایی است که مردم افغانستان به آن علاقهمند هستند. روحالله نیک پا یکی از قهرمانان تکواندوی کشور است که دو مدال برنز المپیک کسب کرده است.
فردوس بخشی، نوجوان ۱۵ ساله تاکنون ۱۹ مدال طلا در تورنمنتهای مختلف تکواندو  به دست آورد. او ۵ تا ۶ ساعت در روز تمرین میکند
عبدالمتین خادم، سرپرست تیم تکواندوی افغانستان از شرایط ورزش در کشور رضایت ندارد. او میگوید که دولت هیچ حمایتی از ورزشکاران در افغانستان نمیکند. حتی ورزشکاران با هزینه شخصی به مسابقههای هند رفتهاند.