صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم زیر ۱۹سال در دیدارنیمه نهایی در برابر استرالیا تن به شکست داد

 تیم زیر ۱۹سال در دیدارنیمه نهایی  در برابر استرالیا تن به شکست داد

پساز آنکه تیم ملی زیر نزدهسال کشور توانست زیلاند جدید را شکست دهد و راهی دیدار نیمهنهایی شود، دیروز در برابر استرالیا با تفاوت شش ویکت، تن به شکست داد.
تیم ملی زیر نوزدهسال کرکت کشور روز دوشنبه (۹دلو) در دیدار نیمهنهایی مقابل تیم قدرتمند استرالیا نتیجه را واگذار کرد و نتوانست جواز حضور در فرجامین دیدار رقابتهای جام جهانی را، بهدست آورد.
به نقل از طلوع نیوز، این درحالی است که قراراست تیم ملی زنوزدهسال کرکت کشور به روز نخست ماه آینده میلادی، با یکیاز تیمها پاکستان و هند برای جایگاه سوم این پیکارها، رقابت کند. در این دیدار، نخست بازی را در بخشی توپزنی ملیپوشان کرکت کشور آغاز کردند و در آوری ۴۸بازی با ازدستدادن تمامی بازیکنان، توانست ۱۸۱دوش را انجام دهند که در بخشی توپزنی برای  تیم ملی زیر نوزدهسال کرکت کشور، اکرام علیخیل خوب درخشید و توانست ۸۰دوش را بهسود تیم خود انجام دهد.
درمقابل، در بخشی توپاندازی برای تیم ملی زیرنوزدهسال کرکت استرالیا، میرلو خوب درخشید و توانست ۴بازیکن افغان را از میدان بازی، بیرون کند. در همینحال،  در مقابل، ملیپوشان استرالیا بازی را در بخشی توپزنی خوب آغاز کردند و توانستند در آوری ۳۸بازی با ازدستدادن ۴بازیکن، هدف دادهشدهای تیم ملی زیر نوزدهسال کرکت کشورمان را برآورده سازد و برندهای این دیدار شوند که ملیپوشان استرالیا با این پیروزی توانست بهحیث تیم نخست راهی فرجامین دیدار رقابتهای جام جهانی شود. در بخش توپزنی برای تیم ملی زیر نوزدهسال کرکت استرالیا، جک ادواردز خوب درخشید و توانست ۷۲دوش را بهسود تیم خود انجام دهد که درمقابل، در بخشی توپاندازی برای تیم ملی زیر نوزدهسال کرکت کشور، قیساحمد خوب درخشید و توانست ۲بازیکن حریف را از میدان بازی، بیرون کند.
در پایان این دیدار، جک ادواردز با درخشش در بخشی توپزنی ازسوی کادری فنیای برگزاری این رقابتها، لقب بهترین بازیکن میدان را بهدست آورد.
این درحالی است که تیم ملی زیر نوزدهسال کرکت کشور با یکیاز تیمهای هند یا پاکستان برای بهدستآوردن جایگاه سوم رقابتهای جام جهانی بهروز نخست ماه آینده میلادی، بختآزمایی خواهند کرد.