صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان در دومین دیدار۲۰آوره بازهم زیمبابوی را شکست داد

افغانستان در دومین دیدار۲۰آوره بازهم زیمبابوی را شکست داد

تیم ملی کرکت افغانستان توانست در دوبازی پیهم ۲۰آوره، تیم ملی زیمبابوی را شکست بدهد و در ردهبندی شورای جهانی کرکت، یک گام بهجلو برود.
تیم ملی کرکت کشور سهشنبهشب (۱۷دلو) توانست در دومین دیدار ۲۰آورۀ خود با تفاوت ۱۷دوش تیم ملی زیمبابوی را در ورزشگاه شارجه در امارات متحده عرب، شکست بدهد. در ایندیدار، نخست بازی را بازیکنان تیم ملی کرکت کشور آغاز کردند و در ۲۰آور بازی ۱۵۹دوش برای تیم زیمبابوی هدف تعیین کردند.
محمدشهزاد ۱۷، کریم صادق ۳۰و اصغر استانکزی ۲۷دوش را برای تیم کشور، انجام دادند.
درمقابل، بازیکنان تیم زیمبابوی هدف دادهشدۀ تیم ملی کشور را برآورده نتوانستند و با تفاوت ۱۷دوش بازی را به افغانستان، واگذار کردند.
در بخش توپاندازی از جانب افغانستان، نجیب زدران دو ویکت، راشد آرمان نیز دو ویکت و نبی عیسیخیل با گرفتن یک ویکت، بازی را بهسود تیم خود تمام کردند.
در پایان این دیدار، نبی عیسیخیل بهترین بازیکن میدان در بخش توپزنی، ازسوی کادر فنی برگزاریای این رقابتها شد.  با این پیروزی، افغانستان توانست در ردهبندی شورای بینالمللی کرکت با پیشیاز سریلانکا، در ردۀ هفتم قرار بگیرد.
قرار است تیم ملی کرکت کشور و زیمبابوی پنجبازی یکروزه از تاریخ ۹ فبروری الی ۱۹ فبروری در ورزشگاه شارجۀ باهم بازی کنند.
این درحالیست که روز گذشته نیز افغانستان توانست در نخستین دیدار ۲۰آورۀ شان این تیم را با تفاوت ۵ویکت، شکست بدهد.