صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رییس و معاونان کمیتۀ ملی المپیک برگزیده شدند

رییس و معاونان کمیتۀ ملی المپیک برگزیده شدند

قرار است آقای رحیمی، تا چهار سال آینده ریاست کمیتۀ ملی المپیک افغانستان را به عهده داشته باشد.
برای احراز کرسی ریاست کمیتۀ ملی المپیک سید محمود ضیا دشتی، رییس سازمان صلح و ورزش، مسعود مبارز، رییس تصدی های وزارت مالیه نیز نامزد بودند.
حفیظ الله ولی رحیمی، از میان ۳۱ رأی با بدست آوردن ۱۶رأی موافق به حیث رییس کمیته ملی المپیک برگزیده شد: «امیدوار استیم که ورزش منحیث یک فکتور مهم بخاطر اتحاد ملی و ملت سازی برای افغانستان موثر ثابت شود.»
از سویی دیگر، باور هوتک، با بدست آوردن ۱۵ رأی موافق معاون اول، هاشم کریمی، با بدست آوردن ۹رأی موافق به حیث معاون دوم و روبینا جلالی، با بدست آوردن ۱۷ رأی موافق، به حیث معاون کمیتۀ بانوان، در کمیتۀ ملی المپیک برگزیده شدند.
در همین حال نماینده شورای المپیک آسیایی که در این نشست حضور داشت، بر ادامه همکاری با رهبری تازۀ کمیته ملی المپیک تأکید کرد.
حیدر فرمان، گفت: «امروز ما انتخابات بسیار شفاف و عادلانه را میان تمامی اعضای کمیته ملی المپیک افغانستان گواه بودیم. این را همچون نخستین گام به پیش می دانیم زیرا کارهای زیادی برای انجام دادن دارند.»
این در حالی است که سه ماه پیش شورای اجراییه کمیته ملی المپیک کشور باور هوتک را به حیث سرپرست کمیته ملی المپیک و احسان نیرو را به حیث سکرتر جنرال این کمیته تا زمان برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک انتخاب کرده بودند.