صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نام راشدخان در کتاب جهانی کرکت ثبت شد

نام راشدخان در کتاب جهانی کرکت ثبت شد

نام راشدخان، همچون نخستین بازیکن کرکت افغانستان در کتاب جهانی کرکت ثبت شد.
چاپ جدید ویسدن، کتاب مشهور کرکت در جهان، نام و عکسهای مشهورترین بازیکنان کرکت در جهان را پخش کرده است که در این میان، راشدخان، بازیکن افغان نیز در آن دیده میشود.
کتاب ویسدن که آنرا جان ویسدن، بازیکن کرکت بریتانیایی در سال ۱۸۶۴میلادی بنیاد گذاشت، سال یکبار چاپ میشود.
این نخستینبار است که در این کتاب در بارۀ بازیکنان برتر بازیهای ۲۰ آوره معلومات نشر میشود و نیز نخستینبار است که نام یک بازیکن افغان در آن درج میشود.
بربنیاد درجهبندی شورای جهانی کرکت، راشدخان برگزیدهترین توپانداز در بازیهای ۲۰ آوره معرفی شدهاست.